Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1973)

Dz.U.14..1973
rozporządzenie
Ministra Środowiska1)
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 2014 r.)
Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:
1)
wzór karty przekazania odpadów, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór karty ewidencji odpadów, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia
5)
wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6)
wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, który jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.3)
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322).
Załącznik 1 Wzór karty przekazania odpadów
Załącznik 2 Wzór karty ewidencji odpadów
Załącznik 3 Wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych
Załącznik 4 Wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych
Załącznik 5 Wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Załącznik 6 Wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
Słowa kluczowe:
odpady

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel