Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Prawie 2 mln złotych dotacji na gospodarkę wodno-ściekową

Autor: Robert Barański

Dodano: 29 maja 2017
01d565ff12c62463479de0ba84893e70e5cadbe6-medium

Do 2023 roku NFOŚiGW udziela dofinansowania w formie pożyczki na inwestycje z Programu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Pożyczka udzielana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, tj. budowa, rozbudowa lub modernizacja:

 • oczyszczalni ścieków komunalnych (również w zakresie dotyczącym przetwarzania osadów ściekowych),

 • zbiorczych systemów kanalizacji wraz z budową przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku.

W zakresie przyłączy budynków do sieci kanalizacyjnych wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych z:

 • gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe),

 • gospodarstw agroturystycznych,

 • obiektów użyteczności publicznej.

Kto może uzyskać pożyczkę?

Pożyczkę w ramach Programu mogą uzyskać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. oczyszczalnie ścieków).

Pomocą nie zostały objęte:

 • niezabudowane działki oraz

 • budynki, które nie są użytkowane.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za wybór odbiorców pomocy (właścicieli posesji wskazanych do wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej) ponosi beneficjent dofinansowania.

Dodatkowo, w przypadku realizacji kompleksowych przedsięwzięć w ich zakres może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, jeżeli:

 • przyczynia się to do wypełnienia przepisów prawnych Unii Europejskiej dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych,

 • co najmniej 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia dotyczy kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków.

Koszty

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, czyli takie, które można pokryć z otrzymanej od NFOŚiGW pożyczki, to m.in.:

1. Koszty robót budowlano-montażowych i dostaw (nie mogą być mniejsze niż 87% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia), np.:

 • roboty demontażowe i rozbiórkowe,

 • roboty ziemne i budowlano-montażowe związane z budową, rozbudową lub modernizacją: oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz obiektów i sieci wchodzących w skład systemów zaopatrzenia ludności w wodę,

 • montaż urządzeń,

 • przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych,

 • przyłącza budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

2. Koszty zarządzania przedsięwzięciem (koszty nadzoru inwestorskiego poniżej 3% wszystkich kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia).

3. Koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia (dokumentacji projektowej stanowiącej maksymalnie 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia).

Otrzymanego dofinansowania nie można wykorzystywać na finansowanie m.in.:

 • planów i programów ochrony,

 • raportu o oddziaływaniu na środowisko,

 • nabycia nieruchomości i zakupu gruntu,

 • wartości niematerialnych i prawnych,

 • przenośnych środków trwałych, które nie będą na stałe zainstalowane w przedsięwzięciu,

 • nabycia sprzętu i wyposażenia, które nie stanowią środków trwałych,

 • nabycia środków trwałych w formie leasingu,

 • usług obcych,

 • wynagrodzeń,

 • materiałów zużywalnych.

Udzielenia pożyczki

W formie pożyczki można uzyskać do 100% kosztów kwalifikowanych pojedynczego projektu, jednakże kwota wnioskowanej pożyczki nie może być niższa niż 1.000.000 zł. Pożyczka może być udzielona maksymalnie na 15 lat (licząc od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej). Przy udzielaniu pożyczki może zostać zastosowana karencja w spłacie rat kapitałowych (liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, nie dłuższa jednak niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia).

Szczegółowe informacje dotyczące procedur aplikacyjnych oraz zasad oceny wniosków pożyczkowych można znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl.

Pożyczka może ulec częściowemu umorzeniu, jeżeli spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

 • zainteresowany wystąpi z wnioskiem o umorzenie dopiero po spłacie 50% wypłaconej kwoty pożyczki na obowiązującym w NFOŚ formularzu i w wymaganej formie,

 • kwota umorzenia nie przekroczy 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1.000.000 zł.

W przypadku kompleksowych przedsięwzięć nie podlegają umorzeniu części kwot pożyczek wypłaconych beneficjentom na:

 • zakres związany z budową lub modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę,

 • budowę kanalizacji deszczowej. 1. Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2017),
 2. Dyrektywa Rady z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) (Dz.U. UE, L 135 z 30 maja 1991 r.).
Robert Barański

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel