Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Obliczanie poziomu recyklingu odpadów komunalnych - sprawdź co się zmieniło

Dodano: 20 kwietnia 2017
67cb06739d89ee4b7a5f309c1576fd7852bc88ea-medium

Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w wykazie odpadów, które trzeba uwzględnić przy obliczaniu poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:

  • usunięto odpady budowlane i rozbiórkowe z grupy 17,
  • dodano natomiast odpady z podgrupy 19 12 (jako odpady wysegregowane ze zmieszanych odpadów komunalnych) oraz odpady o kodzie 15 01 05 opakowania wielomateriałowe.

Ujednolicone przepisy

Zmiany były podyktowane m.in. tym, że w rozporządzeniu ministra środowiska z  17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, rozszerzono listę kodów odpadów, jakie należy uwzględnić przy wpisywaniu masy odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia. Konieczne więc było ujednolicenie przepisów.

Doprecyzowany wzór

Poprzedni wzór obliczeń omawianych poziomów nie był precyzyjny. Wątpliwości budził np. jeden ze wskaźników wzoru – Mo – łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z nim przy obliczeniach należałoby uwzględnić wszystkie odebrane odpady, a więc również rozbiórkowe i budowlane, a ich nie powinno się uwzględniać przy obliczaniu poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła. Dlatego też wzór został doprecyzowany.

Nie zmienił się natomiast wzór na obliczanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel