Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Sklep jako wprowadzający baterie i akumulatory – jakie obowiązki na nim ciążą

Dodano: 27 kwietnia 2017
883797ec7f3451c3f7d77c6eb5c55ae194759843-medium

Jeżeli sklep tylko pośredniczy w sprzedaży baterii i akumulatorów (odbiera od producenta), to nie ciążą na nim obowiązki wprowadzającego te produkty na rynek. Jeżeli jednak sprzedaje je pod własną marką, jest już jednocześnie wprowadzającym baterie i akumulatory na rynek po raz pierwszy. Jakie wymaganie musi wtedy spełnić?

Jeżeli placówka handlowa chce sprzedawać baterie i akumulatory pod własną marką (a więc wprowadzać je do obrotu na terytorium kraju), musi przed rozpoczęciem takiej działalności uzyskać wpis do rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Wzór wniosku o wpis do rejestru GIOŚ można pobrać ze strony www.odpadywfirmie.wip.pl.

Posiadając wpis do rejestru, trzeba uiszczać, w terminie do końca lutego każdego roku, opłatę roczną z tytułu wprowadzania baterii i akumulatorów na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Umowa z organizacją odzysku

Sklep jako wprowadzający baterie i akumulatory ma obowiązek zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.

Właściciel placówki handlowej nie musi oczywiście realizować tego obowiązku sam, ale poprzez podmiot pośredniczący – może zawrzeć (koniecznie pisemną) umowę z wybraną przez siebie organizacją odzysku, która przejmie za niego obowiązki w tym zakresie.

Odbieranie zużytych baterii i akumulatorów

Jeśli użytkownik końcowy zgłosi potrzebę odbioru od niego zużytych baterii lub akumulatorów samochodowych albo przemysłowych, podmiot, który wprowadził je do obrotu, musi odebrać je w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia i przekazać do przetwarzania i recyklingu (dotyczy wprowadzających na rynek baterie i akumulatory samochodowe lub przemysłowe).

Nieco inaczej ma się kwestia wprowadzania na rynek baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i przemysłowych). W tym przypadku wprowadzający na rynek jest obowiązany do odebrania na własny koszt zużytych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedawcy hurtowego i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu.

Ponadto wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory kwasowo-ołowiowe powinien dołączać do nich informacje o warunkach i trybie ich zwrotu oraz ma obowiązek informowania o zorganizowanych dla nich punktach zbierania.

Umowa z firmą, która zbiera zużyte baterie i akumulatory

Wprowadzający na rynek po raz pierwszy baterie przenośne lub akumulatory przenośne musi zawrzeć pisemną umowę ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, która określi:

»warunki finansowania przez wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych;

»zobowiązanie do składania przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory wprowadzającemu baterie przenośne lub akumulatory przenośne:

– wykazu punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory,

– wykazu miejsc odbioru, z których odbiera zużyte baterie lub zużyte akumulatory, wraz z informacją na temat okresu trwania umowy z prowadzącym miejsce odbioru.

Roczny poziom zbierania i opłata produktowa

Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do osiągnięcia rocznych poziomów zbierania, które zostały określone w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Wymagany roczny poziom zbierania w 2016 i 2017 roku i w kolejnych latach wynosi 45%.

Na koniec roku kalendarzowego dokonuje się rozliczenia wykonania obowiązku zapewnienia wymaganego poziomu zbierania.

Jeżeli wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne nie uzyskał wymaganych poziomów zbierania, jest obowiązany do ponoszenia opłaty produktowej oraz sporządzania sprawozdania zawierającego informacje o wysokości należnej opłaty produktowej. Opłatę produktową należy uiścić na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

 
Wprowadzający baterie lub akumulatory musi prowadzić ewidencję obejmującą informacje o rodzaju i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów.

Sprawozdania

Obowiązkiem wprowadzających baterie i akumulatory jest złożenie rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów. Sprawozdanie trzeba złożyć w urzędzie marszałkowski w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdania dotyczą. W sprawozdaniu nie uwzględnia się masy baterii wyeksportowanych.

Umowa z zakładem przetwarzania

Wprowadzający baterie lub akumulatory jest także obowiązany do zawarcia pisemnej umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, która określi:

»warunki finansowania przez wprowadzającego baterie lub akumulatory przetwarzania i recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

»zobowiązanie prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów do co najmniej nieodpłatnego przyjmowania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, które poddaje procesom przetwarzania i recyklingu.

Wprowadzający musi przedstawiać marszałkowi województwa wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi zawarł umowę.

Publiczne kampanie edukacyjne

Jednostki handlowe, które są wprowadzającymi baterie lub akumulatory, muszą sfinansować publiczne kampanie edukacyjne. Stawka opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wynosi 0,03 zł za kilogram wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów. Opłata stanowi iloczyn tej stawki oraz masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata, przez wprowadzającego baterie lub akumulatory. Trzeba ją uiścić na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Wprowadzający baterie lub akumulatory ma obowiązek sporządzania i przekazywania corocznie do urzędu marszałkowskiego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

 
Nie ma obowiązku finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość środków, które wprowadzający  jest obowiązany przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym.

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnych można zlecić organizacji odzysku, z którą wprowadzający ma podpisaną umowę. W takim przypadku podmiot pośredniczący może prowadzić wspólną kampanię edukacyjną dla wszystkich wprowadzających baterie i akumulatory, z którymi ma podpisane umowy.

  • Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2015 r. poz. 687).
  • Rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. z 2009 r. nr 215, poz. 1671).
  • Rozporządzenie ministra środowiska z 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz.U. z 2009 r. poz. 1341).
Natalia Springer specjalista ds. ochrony środowiska

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel