Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Wszystko, co powinien wiedzieć wprowadzający sprzęt o zabezpieczeniu finansowym

Autor: Emilia Kozakiewicz

Dodano: 27 kwietnia 2017
d94265eb77067a30aded5d3e9fc94acd19c5f072-medium

Do 30 czerwca 2017 r. wprowadzający sprzęt elektryczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie zawarł umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego, musi wnieść zabezpieczenie finansowe, przeznaczone m.in. na sfinansowanie zbierania, przetwarzania zsee. W jakiej formie i gdzie je uiścić?

Zabezpieczenie finansowe muszą wnieść wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, którzy:

»zdecydowali się na samodzielną realizację obowiązku organizowania i finansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,

»rozwiązali umowę z organizacją odzysku lub ta umowa wygasła,

»zawarli umowę z organizacją odzysku, a ta ogłosiła upadłość lub została otwarta jej likwidacja.

Formy zabezpieczenia

Zabezpieczenie finansowe można wnieść w formie depozytu, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie w formie depozytu wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Gwarancję bankową i ubezpieczeniową natomiast należy złożyć do marszałka województwa (w starej ustawie podmiotem tym był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

 
Jeżeli umowa z organizacją odzysku wygasła lub została rozwiązana, albo gdy nastąpiło otwarcie likwidacji, ogłoszenie upadłości lub wykreślenie z rejestru organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – zabezpieczenie finansowe trzeba wnieść w ciągu 14 dni od dnia, w którym zaistniała jedna z wymienionych sytuacji.

Podstawa obliczeń

Zgodnie z art. 29 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym podstawą obliczenia wysokości zabezpieczenia finansowego jest:

»dla wprowadzającego sprzęt niewpisanego do rejestru – masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, którą zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym,

»dla wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru – masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, wprowadzonego do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

 
Jeśli przedsiębiorca nie wniesie zabezpieczenia finansowego albo uiści je po terminie, grozi mu kara w postaci administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 300.000 zł.

Wysokość zabezpieczenia ustala się na podstawie masy wprowadzonego sprzętu, obliczając iloczyn masy sprzętu i stawki opłaty produktowej dotyczącej recyklingu zużytego sprzętu.

Przez wprowadzenie do obrotu rozumie się udostępnienie na rynku sprzętu po raz pierwszy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast udostępnianie na rynku to dostarczanie sprzętu w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na terytorium kraju w ramach działalności gospodarczej, odpłatnie lub nieodpłatnie. Wprowadzenie do obrotu następuje w dniu:

1) wydania sprzętu z magazynu albo przekazania go osobie trzeciej – w przypadku sprzętu wytworzonego na terytorium kraju;

2) wystawienia faktury potwierdzającej przywóz sprzętu na terytorium kraju z terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo dokumentu celnego potwierdzającego przywóz sprzętu na terytorium kraju z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

3) przywozu sprzętu na terytorium kraju w celu wprowadzenia do obrotu.

Wprowadzenie sprzętu do obrotu w przypadku przywozu sprzętu na terytorium kraju z terytorium UE następuje w dniu wystawienia dokumentu celnego (w starej ustawie mowa była jedynie o fakturze potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie sprzętu). Ponadto w przepisach pojawił się warunek, że sprzęt musi być przywieziony w celu wprowadzenia do obrotu.

Jak ustalić masę wywiezionego sprzętu?

W przypadku wywozu sprzętu z terytorium kraju można odliczyć od masy sprzętu wprowadzonego masę sprzętu, który został wywieziony z terytorium kraju przez wprowadzającego sprzęt lub innego przedsiębiorcę, jedynie w przypadku posiadania dokumentów potwierdzających ten wywóz na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim lub wywóz na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego.

Określono również, że wywóz sprzętu musi nastąpić w tym samym roku kalendarzowym, w którym sprzęt został wprowadzony do obrotu (stara ustawa nie określała tego okresu, co powodowało wątpliwości interpretacyjne).

  • Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).
Emilia Kozakiewicz specjalista ds. gospodarki odpadami

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel