Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Co zrobić, gdy kontrola WIOŚ była przeprowadzona niezgodnie z prawem

Dodano: 29 maja 2017
703331bb9c35996ae07a03a83d864bc548346be5-medium

Przedsiębiorca może wystąpić do sądu z żądaniem naprawienia szkody, jaka powstała w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej przez WIOŚ kontroli.

Jeżeli przedsiębiorca uzna, że kontrola WIOŚ w jego firmie została przeprowadzona w sposób niezgodny z przepisami, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za poniesione w wyniku tego szkody, a także wnieść sprzeciw wobec czynności kontrolnych. Z żądaniem naprawienia szkody trzeba wystąpić do sądu. W tym celu potrzebne będą dowody, dlatego też należy skrupulatnie dokumentować przebieg czynności kontrolnych, które były prowadzone z naruszeniem prawa.

Dochodzenie roszczenia o odszkodowanie następuje na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność Skarbu Państwa za wyrządzoną szkodę) czy też art. 4172 tej samej ustawy (szkoda powstała przez wykonywanie władzy publicznej).

 
Jeżeli dowody, przeprowadzone w toku kontroli przez WIOŚ z naruszeniem przepisów o kontroli działalności gospodarczej, miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym ani karnoskarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy.

Niestety, nie można uznać kontroli za nieważną, nawet jeśli została przeprowadzona z naruszeniem prawa (wyrok WSA we Wrocławiu z 9 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wr 562/10). Ale można wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79–79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d ustawy o działalności gospodarczej. Dzięki temu czynności kontrolne zostaną wstrzymane. Wówczas kontrola zostaje przerwana z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu jego rozpatrzenia.

Sprzeciw trzeba wnieść w ciągu trzech dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli lub trzech dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie czasu trwania kontroli. Organ kontroli w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu musi go rozpatrzyć oraz wydać postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych lub ich kontynuowaniu.

  • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.).
  • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
Joanna Mazur

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel