Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Dowiedz się, jakie konsekwencje może wyciągnąć gmina wobec firmy, która świadczy usługi na jej terenie

Dodano: 28 kwietnia 2017
50ef92687417c3a9833b1a6d77e65d969dd209ad-medium

Firmy, które świadczą usługi w ramach utrzymania i czystości w gminie, muszą spełnić wiele wymagań. A w jaki sposób gmina może weryfikować ich rzetelność i co grozi za złamanie przepisów?

Działalność usługowa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Odbiorem nieczystości od właścicieli nieruchomości mogą zajmować się gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorstwa wpisane do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rejestr w postaci informatycznej bazy danych prowadzony jest przez wójta, burmistrza lub też prezydenta miasta, przy wzięciupod uwagę lokalizację odbioru śmieci.

Żeby uzyskać wpis do rejestru, przedsiębiorca musi złożyć pisemny wniosek w gminie, w której obrębie planuje świadczyć usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Wymagania techniczne

Przedsiębiorca, który chce wystartować w przetargu na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, musi przede wszystkim:

  • posiadać odpowiednie wyposażenie dostosowane do odbierania nieczystości i utrzymywać je w należytym stanie technicznym,
  • dbać o odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń umożliwiających odbiór śmieci,
  • spełniać kryteria techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do odbioru odpadów oraz
  • utworzyć i wyposażyć bazę magazynowo-transportową.

Odebrane od mieszkańców posegregowane odpady firma musi przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a odpady zmieszane i zielone do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów. Dodatkowo w przypadku odpadów biodegradowalnych przedsiębiorca musi zapewnić odpowiednie poziomy ich recyklingu, redukcji i odzysku.

Nie zapomnij o sprawozdaniach!

Firma, która odbiera odpady na terenie danej gminy, musi też wywiązać się z obowiązków formalnych. Należy do niech m.in. konieczność składania półrocznych sprawozdań. Takie sprawozdanie powinno zawierać informacje o masie:

  • poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;
  • pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;
  • odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.

Konsekwencje i kary

Za nieprzestrzeganie opisanych wymagań grozi przede wszystkim wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru, a co za tym idzie − uniemożliwienie prowadzenia działalności w danym zakresie. Jeśli natomiast firma przygotuje nierzetelne sprawozdanie, wówczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wezwać do skorygowania błędu i daje na to czas 14 dni. W sytuacji, gdy nierzetelne sprawozdanie zostało uzupełnione bądź poprawione w ciągu 14 dni od doręczenia pisma, kara może wynieść od 200 zł do 500 zł, a od 500 zł do 5.000 zł, jeśli przedsiębiorca nie zastosuje się do wezwania.

Za złożenie sprawozdania po terminie grozi kara w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki (nie więcej jednak niż za 365 dni).

Organy wykonawcze gminy, w tym wójt, burmistrz lub prezydent miasta mają prawo nadzorować i kontrolować pracę firm świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Na wniosek wójta, burmistrza bądź prezydenta wykonywanie czynności kontrolnych może być dodatkowo wspierane przez organy Policji.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, niewywiązujące się z ww. obowiązków ustawowych, podlegają karze pieniężnej. Za brak wpisu do wykazu działalności regulowanej grozi kara w wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc oraz 10.000 zł za każdy następny miesiąc świadczenia usług bez obowiązkowego wpisu do rejestru. Za mieszanie selektywnie zebranych śmieci ze zmieszanymi odpadami komunalnymi grozi kara wysokości od 10.000 do 50.000 zł.

Od 500 do 2.000 zł grozi przedsiębiorcy, który nie przekazuje wymaganych ustawą śmieci do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Kara pieniężna jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty grozi również przedsiębiorcy, który przekazuje do składowania odpady zmieszane. Niedopełnienie obowiązków w zakresie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku skutkować może karą pieniężną obliczaną każdorazowo dla odrębnego poziomu.

  • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1829).
  • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 250).
Ewa Romanowska ekspert ds. IOB,
autorka wielu publikacji
w zakresie zarządzania, marketingu,
ochrony środowiska i prawa Unii Europejskie
Słowa kluczowe:
zbieranie odpadów

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel