Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Dowiedz się, jakie są warunki i sposób ustalania kosztów kontroli WIOŚ

Dodano: 30 września 2017
Fotolia_78041693_Subscription_Monthly_XXL

Kontrola wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska zawsze budzi skrajne uczucia wśród osób kontrolowanych, zwłaszcza jeżeli jest to kontrola interwencyjna spowodowana np. „uprzejmym” donosem. Czy taka wizyta może wiązać się dla zakładu z jakimiś kosztami?

Tak naprawdę WIOŚ może skontrolować każdy zakład czy osobę fizyczną, zwłaszcza jeżeli okaże się, że oddziałuje negatywnie na środowisko, np. wylewa ścieki z terenu firmy bezpośrednio do rowu bez uprzedniego oczyszczenia.

Kontrola zawsze jest związana z wizją terenową na miejscu, czyli tzw. oględzinami. Inspektor musi sprawdzić stan instalacji, jakie procesy produkcyjne zachodzą na terenie zakładu, jakie technologie są wykorzystywane w produkcji oraz jak firma chroni środowiska lub jak mu szkodzi.

W zależności od wyniku oględzin może być kilka rodzajów sankcji dla podmiotu kontrolowanego, bez względu na to, czy jest to osoba fizyczna, czy firma:

  1. pouczenie − inspektor stwierdził nieprawidłowości, ale nie są rażące i można łatwo je usunąć, lub jakaś nieprawidłowość powstała na skutek nieuwagi podmiotu, jednorazowo i została usunięta jeszcze w trakcie kontroli;

  2. mandat − stwierdzone naruszenie jest znaczące, ma negatywny wpływ na środowisko albo powtarza się już podczas którejś kontroli z rzędu;

  3. zarządzenie pokontrolne − w zasadzie wydawane jest zawsze, jeżeli zostaną stwierdzone naruszenia lub nieprawidłowości, bez względu na to, czy podmiot ukarany został mandatem karnym, czy pouczeniem. Ma to na celu kontrolę przywrócenie stanu firmy do właściwego, zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Brak odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne może podczas następnej kontroli skutkować mandatem karnym;

  4. wystąpienie pokontrolne − wydawane wówczas, gdy WIOŚ stwierdzi podczas kontroli naruszenie przepisów podlegających pod kontrolę innych organów, np. na fermie trzody chlewnej inspektor stwierdził obecność padłych sztuk zwierząt, które nie zostały przekazane do utylizacji, o czym powiadomił powiatowego inspektora weterynarii.

Oczywiście bardzo często zdarzają się sytuacje, w których nie stwierdza się żadnych nieprawidłowości i wszystko kończy się dobrze.

Pobór próbek przez inspektora a koszty badań

Czasem podczas kontroli inspektor WIOŚ może pobrać do badania próbki różnych materiałów, np. wody, ścieków lub gleby.

WIOŚ otrzymał zawiadomienie o wprowadzaniu bezpośrednio do ziemi na terenie zakładu X substancji nieznanego pochodzenia. W związku z tym, że kontrola miała charakter interwencyjny, odstąpiono od zawiadomienia podmiotu o planowanej dacie kontroli. Inspektor na miejscu pobrał próbki gleby w miejscach rzekomego zrzutu przedmiotowej substancji. Próbki pobrano w 3 miejscach: poniżej, w miejscu oraz powyżej zrzutu.
Po wykonaniu badań nie stwierdzono nieprawidłowości.

W opisanej sytuacji koszty przeprowadzonych badań ponosi WIOŚ. Jeżeli jednak okazałoby się, że przedsiębiorca doprowadził do skażenia środowiska jakąś substancją, wówczas to on poniósłby koszty analiz i pobierania próbek, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

WIOŚ ustala wielkość kosztów, które należy ponieść w przypadku skażenia środowiska naturalnego w drodze decyzji administracyjnej.

Jak się ustala koszty kontroli

Zgodnie z rozporządzeniem z 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1180) koszty kontroli to suma kosztów analiz i wykonania pomiarów, w tym pobrania próbek. Sumę tę oblicza się jako iloczyn współczynnika odpowiadającego poszczególnej czynności związanej z analizą albo pomiarem (w tym poborem próbek) oraz:

  1. w przypadku analiz – stawki jednostkowej, stanowiącej równowartość 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w czwartym kwartale roku poprzedzającego dzień zakończenia pobierania próbek, których dotyczy analiza, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

  2. w stosunku do wykonania pomiarów, w tym pobierania próbek – stawki jednostkowej, stanowiącej równowartość 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w czwartym kwartale roku poprzedzającego dzień zakończenia poszczególnej czynności związanej z wykonaniem pomiarów, w tym pobierania próbek, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Współczynniki odpowiadające poszczególnej czynności związanej z analizą, pomiarami lub poborem próbek zostały określone w załączniku do ww. rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej i wynoszą przykładowo dla wody i ścieków zgodnie z tabelą 1.

Tab. 1. Współczynniki do analizy, pomiarów i poboru próbek

Rodzaj: analiza, pomiar, pobór próbek

Badana substancja/wykaz czynności

Wielkość współczynnika

Analiza stanu ścieków

Oznaczenie BZT5

1,0

Oznaczenie azotu ogólnego

2,5

Pomiar

Pomiar ilości odprowadzanych ścieków metodą objętościową

0,5

Pobór próbek

Pobranie próbki gruntu z warstwy powierzchniowej (pobór gleby)

1,0

  • Ustawa z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r.
    poz. 1688).
  • Rozporządzenie ministra środowiska z21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1180).
Karolina Szewczyk-Cieślik
Słowa kluczowe:
kontrola WIOŚ

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel