Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Kontrola WIOŚ w przedsiębiorstwie – czy jest się czego bać

Dodano: 29 maja 2017
457257194eca926aa08ba433d3721f637d2c819a-medium

Gdy prowadzi się działalność w zakresie gospodarki odpadami, trzeba liczyć się z tym, że prędzej czy później w firmie pojawią się inspektorzy WIOŚ. Ryzyko przeprowadzenia kontroli jest tym większe, im większe zagrożenie dla środowiska stwarza firma.

Istnieją trzy typy kontroli, którą może przeprowadzić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska:

  • podstawowa – jest przeprowadzana w danej firmie po raz pierwszy;

  • kolejna – przeprowadza się ją, jeśli działalność jest szczególnie uciążliwa dla środowiska (może być przeprowadzana co roku lub co 2–3 lata);

  • interwencyjna – jest przeprowadzana, gdy do WIOŚ wpłynie skarga na firmę.

W przypadku kontroli interwencyjnej inspektorzy przyjeżdżają bez uprzedzenia, ale o zamiarze przeprowadzenia dwóch pozostałych WIOŚ musi poinformować przedsiębiorcę (art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Kontrola może być wszczęta dopiero po 7 dniach od doręczenia pisma.

WIOŚ nie może rozpocząć kontroli po upływie 30 dni od dnia doręczenia pisma.

Nie można kontrolować w nieskończoność

Wszystkie kontrole w jednym roku kalendarzowym nie mogą przekraczać:

1) 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorców;

2) 18 dni roboczych w małych przedsiębiorstwach;

3) 24 dni roboczych w średnich przedsiębiorstwach;

4) 48 dni roboczych w pozostałych przedsiębiorstwach.

Z zastrzeżeniem pkt 2 art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W zawiadomieniu powinna znaleźć się informacja, jakiego obszaru działalności będzie dotyczyła kontrola, oraz dane kontaktowe inspektora, który będzie przeprowadzał kontrolę. Przedsiębiorca nie musi być obecny podczas kontroli, może wyznaczyć osobę, która będzie reprezentować firmę podczas kontroli i udzielać inspektorom wszelkich informacji. Taka osoba powinna mieć pisemne upoważnienie wystawione przez właściciela przedsiębiorstwa.


Kontrola w dużej mierze skupia się na sprawdzeniu, czy przedsiębiorca posiada odpowiednie uprawnienia i dokumentację niezbędną do prowadzenia instalacji, a więc m.in. decyzję na wytwarzanie lub przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenie wodnoprawne lub pozwolenie zintegrowane.

Co sprawdzi inspektor

Za niemalże pewne punkty kontroli można uznać sprawdzenie, czy:

  • instalacja jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  • spełnione są wszystkie wymagania z decyzji administracyjnych;

  • firma składa sprawozdania dotyczące gospodarki odpadami i ochrony środowiska, czy są one zgodne ze stanem faktycznym i czy składane są w wyznaczonym terminie.

Z przeprowadzonej kontroli inspektor sporządza protokół. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kierownika kontrolowanej firmy lub osoby fizycznej. Powinny go podpisać obie strony. Jeżeli jednak przedsiębiorca (lub osoba fizyczna) nie zgadza się treścią protokołu, może odmówić jego podpisania. Wówczas w ciągu siedmiu dni od zakończenia kontroli powinien przedstawić swoje stanowisko na piśmie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma uwag do protokołu i podpisze go, musi wykonać zalecenia inspektora, w terminie wyznaczonym w zarządzeniu pokontrolnym, a potem poinformować WIOŚ o statusie podjętych i zrealizowanych działań. Jeżeli tego nie zrobi lub prześle fałszywe informacje, grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. W praktyce najczęściej są to kary grzywny w wysokości do 500 zł lub do 10.000 zł.


Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej WIOŚ uwzględnia rodzaj naruszenia, jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, okres trwania naruszenia, rozmiary prowadzonej działalności oraz bierze pod uwagę skutki tych naruszeń i wielkość zagrożenia. Kara ta może wahać się od 1.000 do nawet 1.000.000 zł.

W kwietniu WIOŚ przeprowadził kontrolę w firmie zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Sprawdzając dokumentację, inspektor zauważył, że firma nie złożyła rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi, na złożenie którego termin skończył się 15 marca. Za to naruszenie inspektor ukarał przedsiębiorcę kwotą 500 zł i wyznaczył nowy termin złożenia sprawozdania (nie krótszy niż 14 dni od dnia wydania decyzji). Przedsiębiorca zlekceważył jednak to postanowienie i nie złożył sprawozdania, dlatego tym razem został ukarany kwotą 2.000 zł.
Kara za brak sprawozdania może być nakładana wielokrotnie, dopóki firma go nie złoży, jednak łącznie nie może przekroczyć 8.500 zł w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Od kary nałożonej przez WIOŚ można się odwołać do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jeżeli odwołanie zostanie odrzucone, pozostaje wystąpić na drogę sądową, która często jest długa i kosztowna.


Podstawa prawna:
  • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584).
  • Ustawa z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2013 r. poz. 686).
  • Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Grzegorz Dziub inżynier ochrony środowiska

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel