Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Umorzenie kary nałożonej przez WIOŚ – sprawdź jak tego dokonać

Dodano: 29 maja 2017
b2a20b86a1db146e19f536b634ea1eca77fd7a87-medium

Gdy w trakcie kontroli wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wymierzył nam karę, jesteśmy w stanie ją obniżyć lub nawet całkowicie umorzyć. Aby tego dokonać należy złożyć stosowny wniosek.

Odroczyć karę możemy tylko w przypadku, gdy realizujemy przedsięwzięcie proekologiczne mające na celu usunięcie przyczyny wymierzenia kary pieniężnej. W takich przypadkach każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

2 warunki kiedy złożyć wniosek

Wniosek o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej należy złożyć:

 • po otrzymaniu decyzji administracyjnej ustanawiającej wysokość kary,

 • przed upływem terminu, w którym kara powinna być zapłacona.

Organem właściwym do jego rozpatrzenia jest wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. WIOŚ ma 30 dni na odpowiedź.

Zawartość wniosku

Wniosek powinien zawierać:

 1. Wskazanie wysokości opłaty lub kary, o której odroczenie terminu płatności występuje strona.

 2. Opis realizowanego przedsięwzięcia.

 3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6 miesięcy.

Termin płatności zostanie odroczony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania przedsięwzięcia wskazanego we wniosku. Maksymalny czas, w jakim możemy zrealizować przedsięwzięcie, to 5 lat.

W trakcie kontroli w firmie zajmującej się produkcją mleka inspektor WIOŚ dokonał pomiarów ścieków przemysłowych odprowadzanych z zakładowej oczyszczalni do środowiska. Okazało się, że w ściekach występują przekroczenia wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. WIOŚ wymierzył administracyjną karę pieniężną w wysokości 200.000 zł. W związku z tak wysoką karą firma wystąpiła z wnioskiem do WIOŚ o odroczenie terminu płatności kary. We wniosku firma zobligowała się do zrealizowania przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zakładowej oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia efektywności oczyszczanych ścieków przemysłowych. Przedsiębiorstwo zaplanowało montaż instalacji flotacji ścieków do końca 2017 roku. Do wniosku dołączono umowę z firmą budowlaną na wykonanie instalacji flotatora oraz opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Na powyższy wniosek WIOŚ wydał decyzję o odroczeniu kary pieniężnej. 


Decyzja

Jeśli wniosek będzie zasadny, zostanie wydana decyzja o odroczeniu terminu płatności, która będzie zawierać:

 • karę, której termin płatności został odroczony, oraz jej wysokość,

 • realizowane przez nas przedsięwzięcie,

 • harmonogram prac,

 • termin odroczenia zobowiązania.

Termin płatności zostanie odroczony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania przedsięwzięcia wskazanego we wniosku.


Gdy wykonamy inwestycję w terminie określonym w decyzji, zostanie wydana kolejna decyzja, tym razem orzekająca o zmniejszeniu należnych kar o sumę środków własnych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia. Jeśli zrealizowane przedsięwzięcie nie usunie przyczyny wymierzenia kary, zostanie wydana decyzja o konieczności zapłaty odroczonej kary wraz z odsetkami. Gdy inwestycja nie zostanie zrealizowana w terminie lub nie jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem, również trzeba będzie uiścić odroczoną kwotę wraz z odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres odroczenia.

Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności kary

............................................................ ........................................... (miejscowość, dnia)

(nazwa, adres, telefon wnioskodawcy)

Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

………………………………..

WNIOSEK

o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej

Na podstawie art. 317 ust.1 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 519) zwracam się z prośbą o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska znak: ........................................ z dnia ............................. w wysokości .............................................................................................

słownie złotych.....................................................................................................................................................

Należność powyższa dotyczy kary pieniężnej za okres od ...............................do......................................................

za przekroczenie ustalonych warunków korzystania ze środowiska (określić czego dotyczyła kara).......................................................................................................................................................

Wniosek o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej jest uzasadniony ze względu na (należy wskazać i opisać realizowane przedsięwzięcie) ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków własnych w wysokości.....................................................

Przedsięwzięcie wyżej opisane zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia kary w okresie nie dłuższym niż 5 lat

.................................................

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

 • harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6 miesięcy,

 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519).
Agnieszka Bisiorek

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel