Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Dowiedz się, które substancje są szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Dodano: 24 września 2017
Fotolia_52564897_Subscription_Monthly_M

Nie zawsze na wprowadzanie ścieków przemysłowych do wód lub do ziemi oraz cudzych urządzeń kanalizacyjnych uzyskasz pozwolenie wodnoprawne. Wszystko zależy od rodzaju produkcji oraz jakości i ilości ścieków. Podpowiemy Ci, które substancje są najgorsze.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia ministra środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, występują dwa rodzaje substancji wprowadzane do środowiska wodnego (tabela 1.):

1)      te, które należy eliminować (wykaz I w ww. załączniku nr 1 do rozporządzenia),

2)      te, które należy ograniczać (wykaz II w ww. załączniku nr 1 do rozporządzenia).

Tab. 1. Wykaz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 

Wykaz I – substancje eliminowane

Wykaz II – substancje ograniczane

związki fluorowcoorganiczne lub substancje, które mogą tworzyć takie związki w środowisku wodnym

związki z kolumny nr 1, nieujęte w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia

związki fosforoorganiczne

niemetale i metale oraz ich związki: cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, selen, arsen, antymon, molibden, tytan, cyna, bar, beryl, bor, uran, wanad, kobalt, tal, tellur, srebro

związki cynoorganiczne

biocydy i ich pochodne nieujęte
w kolumnie nr 1

substancje, które mają właściwości rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne w środowisku wodnym lub przez to środowisko

substancje mające szkodliwy wpływ na smak lub zapach produktów dla

ludzi, pochodzących ze środowiska wodnego, oraz związki wytwarzające takie substancje
w wodzie, przez co wody te nie nadają się
do spożycia przez ludzi

rtęć i jej związki

toksyczne lub trwałe związki organiczne krzemu oraz substancje powodujące ich powstanie w wodzie,
z wyjątkiem tych biologicznie nieszkodliwych lub szybko przekształcanych w wodzie
w substancje nieszkodliwe

kadm i jego związki

nieorganiczne związki fosforu i fosfor niezwiązany

trwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne (tzn. ropa naftowa i jej pochodne, związki z przeróbki chemicznej węgla)

nietrwałe oleje mineralne
i węglowodory ropopochodne

trwałe syntetyczne substancje pływające, zawieszone, tonące w wodzie i które uniemożliwiają wykorzystanie wód powierzchniowych

fluorki, cyjanki i substancje negatywnie oddziałujące na bilans tlenu w wodzie
(np. amoniak i azotyny)

 

 

Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń substancji eliminowanych

Dla kilku substancji, które trzeba eliminować (wykaz I), ustalono maksymalne dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń, w zależności od rodzaju produkcji. Oznacza to, że tylko dla takich wartości można uzyskać pozwolenie wodnoprawne, a ich przekroczenie jest niedopuszczalne. Należą do nich m.in.:

 • rtęć,
 • kadm,
 • tetrachlorometan (czterochlorek węgla - CCl4),
 • pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole,
 • heksachlorobenzen (HCB),
 • heksachlorobutadien (HCBD),
 • trichlorometan (chloroform – CHCl3),
 • 1,2-dichloroetan (EDC),
 • trichloroetylen (TRI),
 • tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER),
 • trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB +1,2,4-TCB +
  1,2,5-TCB).

 

Nie uzyska się pozwolenia na emisję ścieków zawierających następujące substancje: heksachlorocykloheksan (HCH), aldryna (C12H8Cl6), dieldryna (C12H8Cl6O),
endryna (C12H8Cl6O), izodryna (C12H8Cl6), dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT), polichlorowane bifenyle (PCB) i polichlorowane trifenyle (PCT). Pomimo że są one wymienione w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia, to dopuszczalna ich wartość wynosi
0 mg/l ścieków.

Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń substancji ograniczanych

Niektóre substancje, które należy ograniczać, mają ustalone maksymalne dopuszczalne poziomy, w zależności od rodzaju produkcji. Należą do nich m.in.:

 • ogólny węgiel organiczny (OWO),
 • azot amonowy,
 • fosfor ogólny,
 • chlorki,
 • siarczany,
 • żelazo ogólne,
 • cyjanki wolne,
 • fluorki,
 • siarczki,
 • węglowodory ropopochodne,
 • lotne węglowodory aromatyczne – BTX (benzen, toulen, ksylen).

W niektórych przypadkach organ ochrony środowiska może zezwolić na emisję większych ilości zanieczyszczeń niż wskazane w ww. rozporządzeniu, ale tylko jeśli
nie spowoduje to szkód w środowisku, np. gdy zastosowanie danej technologii jest nieekonomiczne lub niemożliwe.

 

Podstawa prawna:
 1.      Ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121).
 2.      Rozporządzenie ministra środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,
  jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r.
  poz. 1800).
Karolina Szewczyk-Cieślik specjalista ds. ochrony środowiska, właścicielka firmy zajmującej się doradztwem ekologicznym

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel