Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Jak wybrać najlepsze urządzenie do oczyszczania wód opadowych i roztopowych?

Dodano: 24 września 2017
Fotolia_32977552_Subscription_Monthly_XXL

Przed wprowadzeniem do środowiska zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych trzeba je podczyścić. Wymaga to zastosowania odpowiednich systemów podczyszczania, które bazują na urządzeniach o zróżnicowanej sprawności działania. W ich wyborze pomoże projektant, jednak warto wiedzieć, jakie mamy możliwości i czym się kierować, planując odwodnienie użytkowanego terenu.

Przeprowadzenie analizy jakości wód odprowadzanych ze zlewni jest podstawową kwestią przy projektowaniu systemu podczyszczania wód opadowych i roztopowych. Pod uwagę trzeba wziąć również rodzaj odbiornika tych wód oraz stopień wrażliwości i charakter zlewni. Sposób użytkowania zlewni bezpośrednio wpływa na stopień zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych.

Głównym zanieczyszczeniem wód opadowych i roztopowych jest zawiesina (mineralna i organiczna), której towarzyszą najczęściej zanieczyszczenia ropopochodne. Wody opadowe wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Dotyczy to wód opadowych lub roztopowych ujętych w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne i pochodzących:

 • z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 lnasekundę na 1 ha;

 • z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku w czasie trwania 15 min, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 1 na sekundę na 1 ha.

Jak redukować zanieczyszczenia

Podczyszczenie wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do środowiska oznacza zredukowanie stężeń zawiesiny i substancji ropopochodnych. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu następujących procesów:

 • sedymentacji, będącej procesem opadania zawiesiny w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności; skuteczna sedymentacja wymaga laminarnego ruchu przepływu wód deszczowych, co zapewniają odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne urządzeń sedymentacyjnych takich jak osadniki,

 • filtracji,

 • flotacji, dzięki której usuwane są z wody tłuszcze i oleje,

 • koalescencji, polegającej na oddzieleniu lekkich płynów i zawiesin dzięki łączeniu się małych cząstek oleju zdyspergowanych w roztworze w większe skupiska wskutek wzajemnych zderzeń.

Aby zminimalizować ilość zanieczyszczeń w wodach opadowych, warto dbać o czystość zlewni, stan techniczny nawierzchni drogowych, sieci kanalizacyjnej oraz pozostałych urządzeń (w tym pamiętać o regularnej konserwacji urządzeń podczyszczających).

Zawiesiny

Redukcja stężenia zawiesiny w wodach opadowych możliwa jest między innymi dzięki zastosowaniu urządzeń takich jak:

 • osadniki (najczęściej stosowane rozwiązanie),

 • piaskowniki,

 • zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne.

W zależności od wielkości zlewni oraz prognozowanego stopnia zanieczyszczenia podczyszczanych wód opadowych i roztopowych, stosowane są osadniki o zróżnicowanej konstrukcji:

 • osadniki poziome (podłużne) – zawiesina osadza się podczas spowolnienia przepływu osiąganego na skutek zwiększenia powierzchni przypadającej na jednostkę odprowadzanych wód. Zastosowanie deflektorów czy też wkładów wielostrumieniowych zwiększa ilość sedymentującej zawiesiny;

 • osadniki wirowe – ich konstrukcja wymusza przepływ wirowy podczyszczanych wód, co sprawia, że droga przepływu wydłuża się, przy zachowaniu jednocześnie niewielkiej powierzchni, i wpływa na efekt sedymentacji.

Substancje ropopochodne

Separatory substancji ropopochodnych to obowiązkowe wyposażenie systemów odprowadzania ścieków ze stacji paliw, baz tych paliw, baz sprzętu budowlanego, parkingów, dróg, placów manewrowych. Z uwagi na konstrukcję wyróżnia się:

 • separatory lamelowe (grawitacyjne) – pozwalają obniżyć stężenie substancji ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych o 95%;działają na zasadzie rozdziału substancji o różnych gęstościach wyłącznie dzięki siłom grawitacji – krople cieczy lekkich (olej, benzyna) wypływają i gromadzą się na powierzchni wód opadowych. Dostępne w ofercie separatory lamelowe charakteryzują się przepustowością od kilku do kilkuset litrów na sekundę. Wymagany czas zatrzymania ścieków w urządzeniu sprawia, że separatory te osiągają dużą pojemność, co ogranicza ich zastosowanie do dużych przepływów,

 • separatory koalescencyjne – redukują stężenie substancji ropopochodnych do poziomu poniżej 5 mg/l i są przeznaczone do oczyszczania wód opadowych bardzo zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi (np. z parkingów, baz przeładunkowych, terminali, terenów stacji paliw, terenów o intensywnym ruchu kołowym). W tym przypadku flotację grawitacyjną wspomaga proces koalescencji.

Jakie urządzenia wybrać?

Rodzaj i sposób zainstalowania urządzeń podczyszczających jest zależny przede wszystkim od charakteru i przeznaczenia odwadnianej zlewni. Aby zapewnić wymaganą jakość wód opadowych (100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych), układ technologiczny ich podczyszczania w większości przypadków powinien składać się z osadnika i separatora. Określenie rodzaju i przepustowości urządzeń trzeba zlecić projektantowi, który, po dogłębnej analizie zlewni i prognozowanych przepływów, dobierze najbardziej optymalny układ technologiczny podczyszczania wód opadowych. Uogólniając – dla wód silnie zanieczyszczonych sprawdzi się układ składający się z osadnika i separatora koalescencyjnego. Natomiast separator lamelowy z osadnikiem będzie wystarczający w przypadku mniejszych zlewni, niezbyt intensywnie użytkowanych.

Bądź przygotowany na koszty

Zapewnienie odpowiedniego podczyszczenia wód opadowych może wiązać się ze znacznymi kosztami. Uzależnione są one od konstrukcji dobranych przez projektanta urządzeń podczyszczających, ich przepustowości oraz zastosowanych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo (np. wyposażenie w systemy alarmowe w przypadku awarii). Pojedyncze urządzenie to koszt kilku tysięcy złotych. W kosztorysie trzeba uwzględnić również cenę projektu oraz montażu systemu odwodnienia i urządzeń podczyszczających (wraz z pracami ziemnymi).

Podstawa prawna:
 1. Zawilski M., Prognozowanie wielkości odpływu i ładunków zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych, Politechnika Łódzka, Łódź, 1997.
 2. Geiger W., Dreisetl H., Nowe sposoby odprowadzenia wód deszczowych. Poradnik. Wydawnictwo Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1999.
 3. Rozporządzenie ministra środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).
Przemysław Dąbrowski

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel