Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Kto kontroluje zmianę stanu wody na gruncie?

Przemysław Gogojewicz

Autor: Przemysław Gogojewicz

Dodano: 29 maja 2017
5fae7e1a432b0963a3732a5ca1ebc38e016cb8e5-medium

Stopień zmiany stanu wody na gruncie może określić wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta. Dowiedz się, do kogo i w jakim przypadku zgłosić szkodę.

O odpowiedzialności właściciela gruntu za szkody mówi się tylko wtedy, kiedy wystąpiła szkoda bez względu na przyczynę, np. zalano tereny sąsiednie. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą w takiej sytuacji nałożyć na właściciela gruntu obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzenia zapobiegającego szkodom.

Właściciel gruntu nie może: 1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

Organ ochrony środowiska przy wydawaniu decyzji nakazującej naprawienie wyrządzonej szkody bierze pod uwagę dwa czynniki:

  1. czy właściciel gruntu dokonał zmiany stanu wody na gruncie,

  2. czy zmiany te szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie.

Zły stan techniczny urządzeń wodnych

Jeżeli urządzenie wodne jest w złym stanie technicznym, np. rów został zasypany, to wówczas starosta może przeprowadzić kontrolę interwencyjną zakładu. Zasypanie rowu zgodnie z prawem oznacza jego likwidację i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 64a ust. 5 ustawy Prawo wodne starosta w drodze decyzji może nałożyć obowiązek odkopania rowu zakopanego bez stosownego pozwolenia, ustalając warunki i termin wykonania tej czynności.

Żaden przepis ustawy Prawo budowlane nie uprawnia organu nadzoru budowlanego do badania stosunków wodnych na nieruchomości – choćby na nieruchomości tej prowadzone były roboty budowlane. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać prowadzone prace budowlane, jeżeli zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mieniu albo środowisku.

Zmiana stanu wody bez szkody dla sąsiada

Właściciele gruntów mogą, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną. Ugoda ta nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Stanowi to odrębne postępowanie administracyjne.

Z wnioskiem o zatwierdzenie ugody przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta występują umawiający się właściciele gruntów.

Jeżeli organ właściwy w sprawie naruszenia stosunków wodnych, prowadząc postępowanie z urzędu, stwierdzi, że nie nastąpiła zmiana stosunków wodnych na gruncie, powinien umorzyć postępowanie. Tak orzekł WSA w Krakowie w wyroku z 7 marca 2011 r., II SA/Kr 1396/10.

  1. ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),
  2. ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
  3. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 7 marca 2011 r. II SA/Kr 1396/10.
Przemysław Gogojewicz Kancelaria Usług Prawnych
Przemysław Gogojewicz

Autor: Przemysław Gogojewicz

radca prawny, prowadzi Kancelarię Usług Prawnych w Chrzanowie.

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel