Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Przygotuj się na zmiany w kwestii wydawania pozwoleń wodnoprawnych

Dodano: 27 kwietnia 2017
5ba3aa1feee88cb83ec93b05fb5e28c7fb50a120-medium

Trwają prace nad projektem nowej ustawy Prawo wodne, która jeśli wejdzie w życie, wprowadzi sporo nowości w dotychczasowych przepisach. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Dowiedz się, na co się przygotować.

Projekt nowej ustawy Prawo wodne przewiduje wprowadzenie tzw. zgody wodnoprawnej, w ramach której będą wydawane następujące decyzje:

 • pozwolenie wodnoprawne,
 • zgłoszenie wodnoprawne,
 • ocena wodnoprawna.

Kto wyda zgodę wodnoprawną

Wprowadzenie zgody wodnoprawnej to niejedyna nowość, zmienić ma się organ, który będzie mógł ją wydać. Projekt zakłada, że zostanie utworzona w tym celu instytucja o nazwie Wody Polskie, która ma działać za pośrednictwem dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, dyrektora zarządu zlewni oraz kierownika nadzoru wodnego (w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych).

Obecnie pozwolenia wodnoprawne wydają, w zależności od kwalifikacji i rodzaju przedsięwzięć, marszałkowie województw oraz starostowie. Jeżeli wykonywanie urządzeń wodnych lub samo szczególne korzystanie z wód odbywa się
na terenach zamkniętych, decyzje wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Już teraz liczba pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) zajmujących się wydawaniem pozwoleń jest niewielka. Zawężenie tej grupy może doprowadzić do tego, że uzyskanie jakiejkolwiek zgody wodnoprawnej będzie bardzo trudne. Dlatego przedsiębiorcy zobligowani do uzyskania np. pozwolenia wodnoprawnego nie powinni zwlekać i już teraz o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zasadach jeszcze obowiązującego prawa.

Nowa definicja

W projekcie, na liście czynności wymagających posiadania pozwolenia wodnoprawnego pojawiła się definicja „usług wodnych” skierowana przede wszystkim do gmin i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w ramach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz korzystających z wód do celów energetyki.

Usługi wodne mają polegać na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania z wód. W przeważającej części usługi te pokrywają się z obowiązującą obecnie definicją szczególnego korzystania z wód.

Do usług wodnych zaliczono np.:

 • pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,
 • piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych
  i powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód,
 • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, z wyjątkiem kanałów, o których mowa w art. 22 pkt 4 ww. ustawy Prawo wodne;
 • wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych z systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych;
 • odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.

Szerszy katalog zgłoszeń wodnoprawnych

W projekcie rozszerzony też został katalog zgłoszeń wodnoprawnych o zadania polegające na:

-          przebudowie rowów na długości nie większej niż 10 m (w tym przepusty);

-          przebudowie lub odbudowie urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, lotnisk lub lądowisk;

-          wykonywanie na działkach o powierzchni powyżej 1200 m2 robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Do zgłoszenia wodnoprawnego trzeba będzie przedłożyć mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(obecnie wymagana jest mapa ewidencyjna) oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy.

Ocena wodnoprawna jako novum

Celem oceny wodnoprawnej jest analiza i ocena wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Nową regulacją objęte zostaną działania i inwestycje w zakresie m.in. korzystania
z usług wodnych, długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej, wykonania urządzeń wodnych, regulacji wód oraz robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Ocena wodnoprawna będzie wygasała po aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (czyli co 6 lat).
 • Ustawa z 18 lipca 2001 r. − Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).
 • Projekt ustawy Prawo wodne z 29 września 2016 r. po rozstrzygnięciu przez Radę Ministrów.
 • Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.).
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r.
  poz. 672 ze zm.).
Alina Szpanowska-Karaś specjalista ds. gospodarki wodnościekowej i pozwoleń zintegrowanych w starostwie powiatowym

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel