Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Czy pozwolenie odpadowe może wygasnąć z powodu zawieszenia działalności?

Norbert Szymkiewicz

Autor: Norbert Szymkiewicz

Dodano: 27 kwietnia 2017
74cf93404602f06fc92f0af4a9b94816dad84102-medium

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może wygasnąć z kilku powodów. Czy jednym z nich będzie także zawieszenie działalności? Czy po wznowieniu firma będzie mogła nadal korzystać z tej samej decyzji przez czas, na który ta decyzja została wydana?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane na czas określony, ale nie dłuższy niż 10 lat. Zawieszenie działalności nie jest powodem, dla którego pozwolenie na wytwarzanie odpadów może wygasnąć. Wyjątek stanowią zmiany, które wpłyną na ilości wytwarzanych odpadów, rodzaj wytworzonych odpadów oraz technologię produkcji. O nową decyzję trzeba się będzie też ubiegać, jeśli po wznowieniu działalności upłynął okres ważności dotychczasowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 193 ustawy Prawo ochrony środowiska pozwolenie na wytwarzanie odpadów może wygasnąć:

»po upływie czasu, na jaki zostało wydane,

»jeżeli podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy lub z innych powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe,

»na wniosek prowadzącego instalację,

»jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne,

»jeśli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata,

»w przypadku gdy decyzja o pozwoleniu, wydana w wyniku postępowania kompensacyjnego, nie stanie się wykonalna w terminie dwóch lat od jej wydania, organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdza jej wygaśnięcie,

»w przypadku wstrzymania użytkowania składowiska na czas dłuższy niż rok,

»w razie wstrzymania termicznego przekształcania odpadów na czas dłuższy niż rok.

 
Firma produkcyjna posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów w postaci metalowych wiórów. W związku ze zmianami organizacyjnymi zmuszona jest zawiesić działalność na okres dwóch lat (24 miesięcy). Nie musi ubiegać się o nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów, chyba że okaże się, iż po wznowieniu działalności będzie tych odpadów powstawało więcej lub będą powstawać nowe ich rodzaje lub całkowicie zmieni się proces technologiczny, np. przez zastosowanie nowych maszyn.
  • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 672).
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23).
Norbert Szymkiewicz inspektor ds. ochrony środowiska i bhp
Norbert Szymkiewicz

Autor: Norbert Szymkiewicz

Inspektor ds. BHP/PPOŻ i ochrony środowiska.

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel