Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Jakie sprawy formalne związane z gospodarką odpadową załatwisz nie wychodząc z firmy

Dodano: 30 września 2017
ochrona środowiska, firma, gospodarkaodpadowa

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z wieloma obowiązkami i nie zawsze jest czas na bieganie po urzędach. Na szczęście wiele spraw można załatwić zdalnie. Podpowiemy Ci których formalności to dotyczy.

Rozwój technologii i cyfryzacji znacznie ułatwia funkcjonowanie zakładów. Przedsiębiorcy mogą obecnie załatwić wiele spraw poprzez portal ePUAP. Lista spraw, które można załatwić za przez internet za pomocą ePUAP jest dość długa, można tak m.in.:

  • wymienić prawo jazdy i załatwić sprawy zawiązane z utratą tego dokumentu,

  • zarejestrować i wyrejestrować pojazd, wymienić dowódu rejestracyjny,

  • odwołać się od mandatu karnego tzn. osoba w ciężkiej sytuacji może złożyć wniosek o umorzenie grzywny, obniżenie lub rozłożenie na raty.

Jak wiadomo wielu przedsiębiorców musi dopełnić też licznych formalności związanych z gospodarką odpadową. Czy w tym zakresie również da się to zrobić nie wychodząc z biura? Oczywiście, że tak.

Potwierdzenie odzysku i recyklingu

Drogą elektroniczną można złożyć np. wniosek o wystawienie dokumentów potwierdzających recykling (DPR) oraz dokumentów potwierdzających odzysk (DPO). Wprowadzający produkty w opakowaniach musi zapewnić odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu tych produktów i opakowań. Mogą to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu odpowiednio o dokument potwierdzający recykling (DPR) albo dokumentu potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (DPO). O wydanie takich dokumentów trzeba zawnioskować do prowadzącego odzysk lub recykling. Podmiot ten musi wystawić przedsiębiorcy lub organizacji odzysku w ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Ustawodawca nie określił wzoru formularza takiego wniosku, więc przedsiębiorca może go złożyć w dowolnej formie np. w formie maila przesłanego do prowadzącego odzysk i recykling odpadów opakowaniowych. Wniosek przekazany tą drogą nie musi być dodatkowo potwierdzony w formie papierowej przesłanej drogą pocztową. Dokument DPR może zostać wystawiony po otrzymaniu mailem wniosku o jego wystawienie. Należy jednak pamiętać o zachowaniu terminu jago wystawienia, o którym mowa wyżej.

Pomoc de minimis

Drogą elektroniczną można też złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, które są wymagane do otrzymania takiej pomocy. Pomoc de minimis stanowi zwolnienie z opłaty produktowej. Zgodnie z artykułem 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, jeżeli przedsiębiorca złoży niezbędny wniosek o udzielenie pomocy de minimis.

Wniosek o wpis do rejestru

Nie wychodząc z biura przedsiębiorca może także złożyć wniosek o wpis do rejestru. Zgodnie z artykułem 65 ustawy o odpadach istnieje kilka form wniosku o wpis do rejestru, dotyczy to podmiotów prowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Formę pisemną wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie z rejestru stanowi wydruk wypełnionego formularza opatrzony podpisem wnioskodawcy albo wypełniony formularz w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wiele spraw można załatwić przez Internet prowadząc działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi. Ustawodawca przewidział możliwość złożenia drogą elektroniczną:

  • deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • półrocznych sprawozdań sporządzanych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

  • rocznych sprawozdań sporządzanych przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem gminy,

  • kwartalnych sprawozdań sporządzanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Powyższe sprawozdania można zostać wysłane drogą elektroniczną zgodnie z artykułem 9ta ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Podstawa prawna
  • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 250).
  • Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r. poz. 1987).
  • Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. 1863).
Norbert Szymkiewicz inspektor ds. ochrony środowiska i bhp

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel