Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Jesteś producentem świń lub drobiu? Koniecznie sprawdź nowe przepisy!

Dodano: 7 lipca 2017
fcf7c8b81cda018a46a6609a64f947534f9fe386-medium

Na początku tego roku w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej ukazała się decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Pozwolenia zintegrowane muszą uwzględniać wymagania tzw. BAT (Best Available Technology), czyli najlepszych dostępnych technik. Wymagania te publikowane są w dokumentach referencyjnych BAT, a w szczególności w Konkluzjach BAT, które są decyzjami wykonawczymi komisji UE.

Nowe konkluzje

W powyższym dokumencie określono:

 • ogólne konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik,

 • konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do intensywnego chowu świń,

 • konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu,

 • opis technik mających na celu ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Czas na przeanalizowanie pozwoleń zintegrowanych pod względem spełniania wymagań zawartych w tym dokumencie mija 20 sierpnia 2017 r.

Przedsiębiorcy prowadzący taką działalność będą mieli czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń do 20 lutego 2021 r.

Procesy i rodzaje działalności

Niniejsze konkluzje dotyczące BAT odnoszą się do intensywnego chowu:

 • z ponad 750 stanowiskami dla loch,

 • z ponad 40 000 stanowisk dla drobiu,

 • z ponad 2000 stanowisk dla tuczników (powyżej 30 kg).

Konkluzje te obejmują następujące procesy i rodzaje działalności, które mogą wystąpić w gospodarstwie:

 • chów (utrzymanie) drobiu i świń,

 • gromadzenie i przechowywanie obornika,

 • przetwarzanie obornika,

 • aplikację obornika,

 • system żywienia drobiu i świń,

 • przygotowanie paszy (mielenie, mieszanie i przechowywanie),

 • przechowywanie martwych zwierząt.

Konkluzje nie dotyczą działalności polegającej na usuwaniu martwych zwierząt.

Proces ten może być uwzględniony w konkluzjach dotyczących BAT dla ubojni i branży produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Konkluzje BAT

W tabeli 1 znajdują się informacje, czego dotyczą ogólne konkluzje BAT.

Tab. 1. Czego dotyczą konkluzje BAT?

Czego dotyczą konkluzje BAT?

Doprecyzowanie

Aplikacji obornika

Określono techniki mające na celu uniknięcie lub, jeżeli nie jest to możliwe, zmniejszenie emisji azotu i fosforu oraz drobnoustrojów chorobotwórczych do gleby i wody z aplikacji obornika, a także techniki mające na celu ograniczenie emisji amoniaku do powietrza z procesu aplikacji gnojowicy.

Monitoringu

W ramach BAT należy regularnie monitorować emisje zapachu do powietrza (BAT ten ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość zapachu, lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone).

Należy też monitorować emisje pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt.

W ramach BAT należy monitorować emisje amoniaku, pyłu i/lub zapachu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt wyposażonego w system oczyszczania powietrza.

W ramach BAT należy monitorować następujące parametry procesu co najmniej raz w roku:

 • zużycie wody,

 • zużycie energii elektrycznej,

 • zużycie paliwa,

 • liczbę przybywających i ubywających zwierząt, w tym w stosownych przypadkach urodzeń i zgonów,

 • spożycie paszy,

 • produkcję obornika.

Dobrego gospodarowania

Efektywnego zużycia wody

Emisji ścieków

Dotyczy technik ograniczenia powstawania ścieków oraz ograniczenia do wody ze ścieków.

Efektywnego wykorzystania energii

Emisji hałasu

Określone zostały techniki mające na celu zapobieganie emisji hałasu.

W celu zapobiegania występowaniu emisji hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy opracować i wdrożyć plan zarządzania hałasem jako część systemu zarządzania środowiskowego (BAT ten ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość hałasu, lub gdy jego występowanie zostało udowodnione).

Emisji pyłów

Określa techniki ograniczenia emisji pyłów z budynków dla zwierząt.

Emisji zapachów

Określone zostały techniki mające na celu zapobieganie emisjom zapachów i ich skutkom lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenie.

W celu zapobiegania występowaniu emisji zapachów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie poddawać przeglądowi plan zarządzania zapachami jako część systemu zarządzania środowiskowego (BAT ten ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość zapachu, lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone).

Emisji z przechowywania obornika stałego

Określono techniki mające na celu ograniczenie emisji amoniaku do powietrza z przechowywania obornika stałego oraz techniki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby i wody z przechowywania obornika stałego.

Emisji z przechowywania gnojowicy

Najlepsze dostępne techniki w tym zakresie odnoszą się do ograniczenia emisji do powietrza z przechowywania gnojowicy. Określono techniki mające na celu ograniczenie emisji do powietrza ze zbiornika z gnojowicą umieszczonego w wykopie ziemnym oraz techniki zapobiegania emisjom do gleby i wody pochodzącym z gromadzenia, przepompowywania oraz przechowywania gnojowicy.

Przetwarzania obornika w gospodarstwie

Określono techniki, jakie należy stosować, jeżeli prowadzi się przetwarzanie obornika w gospodarstwach, w celu zmniejszenia emisji azotu, fosforu, zapachu i drobnoustrojów chorobotwórczych do powietrza i wody oraz ułatwienia przechowywania obornika lub jego aplikacji.

Systemu żywienia

System żywienia powinien zapewnić ograniczenie całkowitych emisji azotu i w konsekwencji amoniaku wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt, a także ograniczenie całkowitych emisji wydalanego fosforu.

Systemów zarządzania środowiskowego (tzw. EMS System Ekozarządzania i Audytu, ang. Eco-Management and Audit Scheme)

W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej gospodarstw w ramach BAT należy zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego.

Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do intensywnego chowu świńodnoszą się do emisji amoniaku z pomieszczeń dla świń. Natomiast konkluzje BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiudotyczą emisji amoniaku z pomieszczeń dla drobiu. Osobno opisano najlepsze dostępne techniki dotyczące emisji amoniaku z pomieszczeń dla:

 • kur niosek, hodowlanych kur brojlerów i młodych kur,

 • brojlerów,

 • kaczek,

 • indyków.

Zalecane techniki

W konkluzjach szczegółowo opisano techniki:

 • zmniejszania emisji ze ścieków,

 • efektywnego wykorzystywania energii,

 • zmniejszania emisji pyłów,

 • zmniejszania emisji zapachu,

 • zmniejszania emisji pochodzących z przechowywania obornika stałego,

 • zmniejszania emisji z przechowywania gnojowicy (redukcji emisji amoniaku ze zbiorników gnojowicy i wykopów ziemnych, zmniejszania emisji zanieczyszczeń do gleby i wody ze zbiorników do przechowywania gnojowicy),

 • przetwarzania obornika w gospodarstwach,

 • aplikacji obornika (techniki rozlewania gnojowicy),

 • monitorowania (wydalania azotu i fosforu, emisji amoniaku i pyłu, systemów oczyszczania powietrza),

 • zarządzania żywieniem (techniki redukcji wydalanego azotu i fosforu),

 • oczyszczania emisji do powietrza z pomieszczeń dla zwierząt,

 • wykorzystywane w pomieszczeniach dla świń (opis rodzajów podłoża i technik służących redukcji emisji amoniaku w pomieszczeniach dla świń, chłodzenia gnojowicy, techniki służące obniżeniu pH gnojowicy),

 • wykorzystywane w pomieszczeniach dla drobiu (ograniczające emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla kur niosek, hodowlanych kur brojlerów i młodych kur, redukcje emisji amoniaku z pomieszczeń dla brojlerów, redukcje emisji amoniaku z pomieszczeń dla kaczek oraz z pomieszczeń dla indyków).

Dodatkowe dokumenty

Jeśli prowadzisz działalność w zakresie intensywnego chowu drobiu lub świń powinieneś uwzględnić również inne konkluzje oraz dokumenty referencyjne BAT, które mogą mieć zastosowanie w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością (tab. 2).

Tab. 1. Dokument referencyjne

Dokumenty referencyjne

Działania

Spalanie odpadów

Spalanie obornika

Sektor przetwarzania odpadów

Kompostowanie i rozkład beztlenowy obornika

Monitorowanie emisji z instalacji

Monitorowanie emisji do powietrza i wody

Aspekty ekonomiczne i oddziaływanie między komponentami środowiska

Ekonomika technik i skutki oddziaływania na środowisko

Emisje z magazynowania

Magazynowanie materiałów i postępowanie z nimi

Efektywność energetyczna

Ogólne aspekty efektywności energetycznej

Przemysł spożywczy, produkcji napojów i mleczarski

Produkcja paszy

 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.).
 • Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.
Natalia Springer
Słowa kluczowe:
IPPCproducent rolny

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel