Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Przepisanie decyzji środowiskowej – czy jest możliwe

Autor: Dorota Rosłoń

Dodano: 7 lipca 2017
88576d61b6091de82b87aff0bc2c1e23160b589f-medium

Zamierzamy przyjąć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach od innego przedsiębiorcy. Czy jest to możliwe? Jak wygląda cała procedura? Jakie wiążą się z tym koszty?

Przeniesienie decyzji administracyjnej traktowane jest jako wyjątek, a nie zasada zarówno w przepisach prawnych, jak i orzecznictwie sądowym. Co więcej, zgodnie z zasadami ogólnymi zapisanymi w Kodeksie postępowania administracyjnego organ administracyjny, aby przenieść uprawnienia i obowiązki zawarte w decyzji administracyjnej wydanej dla jednego przedsiębiorcy na innego, musi działać na podstawie wyraźnego przepisu prawnego. I w przypadku decyzji administracyjnej, jaką jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), taka jednoznaczna podstawa została zapisana w art. 72a ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który stanowi, że „organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji”.

Procedura

Procedura przeniesienia decyzji DUŚ wygląda następująco:

 1. Podmiot zainteresowany przejęciem praw i obowiązków konkretnej decyzji DUŚ wniosek o przeniesienie decyzji składa do organu, który wydał tę decyzję (z reguływójt, burmistrz, prezydent miasta). Wzór wniosku można znaleźć na większości stron internetowych organów administracji publicznej.

 2. Do wniosku należy dołączyć:

  1. oświadczenie inwestora, który uzyskał decyzję, że wyraża zgodę na przeniesienie decyzji na rzecz innego przedsiębiorcy;

  2. oświadczenie wnioskodawcy występującego o przeniesienie ww. decyzji w miejsce dotychczasowego inwestora o przyjęciu warunków zawartych w tej decyzji;

  3. opcjonalnie − pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej lub prawnej działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z wymaganą opłatą skarbową;

  4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, a w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto odpowiedniego organu w wysokości: 

 • 105 zł − za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • 17 zł − za pełnomocnictwo.

 1. Po złożeniu wniosku organ sprawdza jego kompletność, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku wezwaniem zobowiązuje wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w ww. terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 2. Decyzja przenosząca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu staje się ostateczna po upływie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia wszystkim stronom postępowania.

Decyzja jest wydana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Od podjętej decyzji służy stronie odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Strony

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są przedsiębiorcy, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Oznacza to, że przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. Pierwotny adresat decyzji musi wyrazić zgodę na jej przeniesienie na rzecz jednoznacznie określonego podmiotu.

 2. Podmiot decydujący się na przeniesienie decyzji musi zaakceptować wszystkie prawa i obowiązki wynikające z tej decyzji.

Wniosek

Wniosek należy złożyć w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Natomiast dla inwestycji przebiegających etapowo (np. liniowych) wniosek można złożyć w terminie do 10 lat. W takim przypadku konieczne jest dołączenie stanowiska (w formie postanowienia) mówiącego, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Takie postanowienie należy uzyskać przed upływem 6 lat.

Przeniesienie części DUŚ

Przedsięwzięcie to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są realizowane przez różne podmioty. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest dla konkretnego przedsięwzięcia.

Sama definicja przedsięwzięcia dopuszcza wydanie jednej decyzji DUŚ dla przedsięwzięć powiązanych technologicznie (a mogą to być np. odcinki tej samej drogi) lub realizowane przez różne podmioty. W uzasadnieniu pisma głównego inspektoratu ochrony środowiska z 14 marca 2011 r. dotyczącym cesji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyrażono, że prawnie nie wprowadzono żadnych ograniczeń, z których wynikałby zakaz przenoszenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na innego przedsiębiorcę w zakresie części planowanego przedsięwzięcia, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

Jednak w stanowisku GIOŚ podano także istotne warunki niezbędne dla przypadków, w którym możliwa byłoby przeniesienie tylko określonej części decyzji DUŚ, np. przedsięwzięcie można wydzielić na indywidualne części (np. drogę na odcinki).

Zdaniem GIOŚ, jeśli nie jest możliwy precyzyjny podział obowiązków pomiędzy przedsiębiorców ubiegających się o podział decyzji, to nie jest możliwe przeniesienie na innego przedsiębiorcę decyzji jedynie w jej części.

Oczywiście przejmujący DUŚ dotyczącej tylko części danego przedsięwzięcia musi zaakceptować warunki wynikające z warunków ogólnych decyzji (tj. wspólne dla obu części wyjściowego przedsięwzięcia) oraz te warunki środowiskowe, które są związane wyłącznie z określoną częścią przedsięwzięcia.

Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu


........................... ....................

(nr rejestru organu właściwego do wydania decyzji) (miejscowość i data)

...................................................................................

imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy

...................................................................................

NIP/REGON

...................................................................................

adres

...................................................................................

imię i nazwisko pełnomocnika

...................................................................................

adres

……………….……………………………..

……………………………….……………..

adresat

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH NA RZECZ INNEGO PODMIOTU

Na podstawie art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) wnoszę o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej

przez …………………………………………………………………………………….……………

znak/nr: z dnia ..........................................................................................................................

dla ………….......................................................................................……….……………………na realizację przedsięwzięcia pn. …………………………………………. ………………………

na działkach o numerach ew. ..................................................................................................................

w miejscowości ………………....................................................................................................

na rzecz ....................................................................................................................................

……………………………………….

(podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)


...................................... r.

(miejscowość, data)

Wzór oświadczenia nowego inwestora o przejęciu warunków decyzji środowiskowej


OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a)…………………………………………………………………………………

zamieszkały(a)…………………………………………………………………………………………..

jako nowy inwestor oświadczam, iż przyjmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • nr decyzji ………………………….

 • z dnia ……………………………….

 • wydanej przez ………………………

…….......................................

(podpis nowego inwestora)


Wzór zgody poprzedniego inwestora na przeniesienie decyzji środowiskowej

…..................................................... r.

(miejscowość, data)

ZGODA POPRZEDNIEGO INWESTORA NA PRZENIESIENIE DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Ja niżej podpisany(a)………………………………………………………………………….

zamieszkały(a)…………………………………………………………………………………

jako poprzedni inwestor wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • nr decyzji…………………………………………………………………………...

 • z dnia………………………………………………………………………………..

 • wydanej przez……………………………………………………………………..

 • na rzecz nowego inwestora (nazwisko, imię, adres)………………………….

 

……...........................................................

(podpis poprzedniego inwestora)


 1. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 353).
 3. Interpretacja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 14 marca 2011 r. w spawie cesji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
Dorota Rosłoń

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel