Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Zgłoszenie instalacji – krok po kroku

Dodano: 29 maja 2017
61f0126e73eaa1b774b330db9ec17845ab7d31cc-medium

Niektóre rodzaje instalacji, które nie wymagają pozwolenia do ich funkcjonowania, muszą być zgłoszone. Jak takie zgłoszenie powinno wyglądać? Do jakiego urzędu należy się z nim udać? Więcej na ten w tekście.

Czym jest zgłoszenie

Zgłoszenie obejmuje instalacje niewymagające pozwolenia. W wyniku eksploatacji instalacji emitowane są substancje mogące wywierać negatywny wpływ na środowisko. W konsekwencji zostały opublikowane rodzaje instalacji powodujące konieczność zgłoszenia ich odpowiedniemu organowi ochrony środowiska. Oczywistym warunkiem jest, aby taka instalacja nie wymagała uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Kiedy jest wymagane zgłoszenie instalacji

Warto znać definicję instalacji, aby móc prawidłowo zakwalifikować posiadane urządzenia. Zgodnie z Prawem ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 672 ze zm.) przez instalację rozumiemy (art. 6 pkt 6):

 • stacjonarne urządzenie techniczne,

 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, co do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot, i położonych na terenie jednego zakładu,

 • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

Skąd mamy czerpać informacje, jakie rodzaje instalacji podlegają zgłoszeniu? Regulują to dwa rozporządzenia ministra środowiska:

1. Rozporządzenie ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880).

2. Rozporządzenie ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 881).

Instalacje, które należy zgłosić do odpowiedniego organu ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela.

Tab. 1. Instalacje wymagające zgłoszenia

Rodzaj instalacji

Przykład / parametr

instalacje energetyczne

o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW (w przypadku kilku urządzeń moc należy zsumować) – obowiązek dotyczy np. kotła wykorzystywanego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, do produkcji pary wodnej, turbiny gazowej, silnika spalinowego, agregatu prądotwórczego itp.

instalacje inne niż energetyczne

o nominalnej mocy cieplnej powyżej 0,5 MW (w przypadku kilku urządzeń moc również należy zsumować) – obowiązek dotyczy np. pieca do polimeryzacji (wypalania) farby proszkowej, pieca piekarniczego, pieca kuziennego, suszarni lakierniczej, pieca do wypalania cegieł;

zbiorniki materiałów sypkich (silosy)

o pojemności mniejszej niż 50 m3

instalacje do spawania

obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze

instalacje do powlekania

(np. lakiernia, drukarnia, zakłady, gdzie są prowadzone takie procesy) − do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku

instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych

np. stacje paliw

instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych

o wydajności powyżej 30 Mg na godzinę

instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych

w ilości powyżej 50 Mg

instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw

o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok;

młyny spożywcze

każda instalacja

instalacje do chowu lub hodowli zwierząt

zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

instalacje stosowane w gastronomii

przystosowane do obsługi ponad 500 osób na dobę

dygestoria

z obowiązku są wyłączone dygestoria wykorzystywane do celów laboratoryjnych

instalacje do produkcji szkła

o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę

instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla

o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę

instalacje do produkcji wapna palonego

o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę;

instalacje do produkcji węgla drzewnego

instalacje do produkcji węgla drzewnego

każda instalacja

instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza

każda instalacja

W momencie przekroczenia określonych wartości należy uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla danej instalacji. Zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko trzeba dokonać:

Przed rozpoczęciem eksploatacji

Podczas eksploatacji

Na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji.

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłoszenia instalacji do właściwego organu nie wniósł on żadnych uwag, można rozpocząć eksploatację (jest to zgodne z Kodeksem postępowania administracyjnego).

W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia.

Uwagi (sprzeciw) w drodze decyzji organ może wnieść, jeśli eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska lub instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76. Aby tego uniknąć, należy sprawdzić, czy nowo zbudowane lub przebudowywane obiekty lub instalacje posiadają:

 1. wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko,

 2. odpowiednie rozwiązania technologiczne, które wynikają z ustaw lub decyzji,

 3. wymagane decyzje określające zakres i warunki korzystania ze środowiska.

Wzór zgłoszenia

Dla wymienionych instalacji nie istnieje obligatoryjny wzór. Jednakże zgodnie z art. 152 ust. 20 ustawy Prawo ochrony środowiska wymagane jest, aby zgłoszenie instalacji zawierało:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,

 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),

 • wielkość i rodzaj emisji,

 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,

 • informację o tym, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przykładowe zgłoszenie instalacji

Zgłoszenie instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Instalacja do magazynowania paliw płynnych

SPIS TREŚCI

 1. Eksploatacja instalacji

   1.1. Oznaczenie prowadzącego instalację

Należy umieścić informacje formalnoprawne − nazwę i adres prowadzącego instalację, nazwę instalacji i adres, gdzie jest zlokalizowana

 • Prowadzący instalację.

 • Adres siedziby.

 • KRS.

 • NIP.

 • REGON.

 • Nazwa instalacji.

 •    Adres lokalizacji instalacji.

 • Informacja o tytule prawnym do instalacji.

Należy dodać szczegółową informację o tytule prawnym do instalacji.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska art. 3 § 41 definiuje, że tytuł prawny to:

 • prawo własności (uregulowane w Kodeksie cywilnym − własność),

 • użytkowanie wieczyste (uregulowane w Kodeksie cywilnym − oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy lub związku tych jednostek na czas określony),

 • trwały zarząd (uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami − jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną),

 • ograniczone prawo rzeczowe (uregulowane w Kodeksie cywilnym, np. służebność, zastaw, hipoteka),

 • stosunek zobowiązaniowy (uregulowane w Kodeksie cywilnym, np. najem, dzierżawa, leasing, użyczenie).

1.2. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług

Opisujemy prowadzoną działalność, wielkość produkcji czy wielkość świadczonych usług oraz kwalifikujemy zgłaszaną instalację.

Kwalifikacja instalacji

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. nr 130 poz. 881), instalacja niewymagająca pozwolenia to instalacja do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.

1.3. Czas funkcjonowania instalacji

Umieszczamy informacje mające na celu pokazanie skali instalacji, dla której przygotowywane jest zgłoszenie instalacji, czyli np. wykaz dni tygodnia i godzin w ciągu roku.

1.4. Wielkość i rodzaj emisji

Do obliczeń wielkości emisji skorzystano z dopuszczalnych poziomów ubytków dla przyjęcia i wydawania paliwa określonych w rozporządzeniu ministra finansów z 11 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2175).

Emisja z magazynowania

Przyjęto maksymalny wskaźnik ubytku paliw lekkich w wysokości 0,0015% magazynowanej objętości. Zakładane roczne zużycie oleju to około 200 m3. Obliczona łączna emisja wyniosła maksymalnie w ciągu roku:

0,0015% × 150 m3 = 0,23 m3 = 0,00023 dm3

Przy gęstości oleju napędowego wynoszącej ok. 0,84 kg/dm3 obliczona masa emitowanych w ciągu roku substancji to:

0,00023 dm3× 0,84 kg/dm3 = 0,0001932 kg/rok = 0,0000001932 Mg/rok.

Łączna emisja węglowodorów aromatycznych i alifatycznych dla wszystkich eksploatowanych emitorów wynosi:

Ew. arom.= 0,0001932 kg/rok × 0,02 = 0,00000386 kg/rok

Ew. alif.= 0,0001932 kg/rok × 0,98 = 0,00018934 kg/rok

Ew. arom.= 0,00000386 kg/rok : 8760 h/rok = 4,4 × 10-10 kg/h

Ew. alif.= 0,00018934 kg/rok : 8760 h/rok = 2,16 × 10-8 kg/h

Emisja z napełniania

Emisja do powietrza odbywa się z procesów napełniania zbiorników paliwowych i tankowania pojazdów. Zużycie surowców w procesie napełniania i tankowania pojazdów wynosi 200 Mg.

Emisja z tego rodzaju procesów wynosi:

   Ew. arom.= Mon× E j.w. arom.

Ew. alif.= Mon× E j.w. alif.

Ew. arom.= 200 Mg/rok × 0,00724 kg/Mg = 1,448 kg/rok = 0,0014 Mg/rok

Ew. alif.= 200 Mg /rok × 0,0013 kg/Mg = 0,26 kg/rok = 0,00026 Mg/rok.

Ew. arom.= E a× t

Ew. alif.= E a× t

Ew. arom.= 1,448 kg/rok: 20 h/rok = 0,0724 kg/h

Ew. alif.= 0,26 kg/rok: 20 h/rok = 0,013 kg/h

Metodyka i dane do obliczeń

Należy zawrzeć informację o tym, na jakiej podstawie wykonano obliczenia

Obliczenia dokonano według metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określonej w rozporządzeniu ministra środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87). Obliczono maksymalne stężenie chwilowe oraz średnioroczne wynikające z pracy poszczególnych emitorów.

Określamy, jakie dane są potrzebne do obliczeń poziomów substancji w powietrzu

Podstawą metodyki są dane do obliczeń poziomów substancji w powietrzu (tło substancji, położenie emitorów, parametry emitorów, dane meteorologiczne, współczynnik szorstkości terenu).

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznaczono zgodnie
z rozporządzeniem ministra środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87), uwzględniwszy teren o promieniu równym pięćdziesięciokrotności najwyższego emitora. Według wzoru:

Gdzie:

F – powierzchnia obszaru objętego obliczeniami [m2],

Fc – powierzchnie sektorów odpowiadających poszczególnym rodzajom pokrycia terenu [m2],

z0c – współczynnik szorstkości odpowiadający danemu rodzajowi pokrycia [m], według tabeli 2.3 − złącznik nr 4 cytowanego rozporządzenia.

Róża wiatrów

W analizie wpływu eksploatacji instalacji na stan powietrza posłużono się danymi meteorologicznymi m.in. w postaci róży wiatrów reprezentatywnej dla analizowanego terenu.

     Aktualny stan jakości powietrza

Przy obliczeniach wzięto pod uwagę aktualny stan jakości powietrza dla analizowanego rejonu.

1.5. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji

Poleca się również umieścić informację o metodach stosowanych podczas eksploatacji instalacji mających na celu ograniczenie wielkości emisji.

 1. Zbiorniki wyposażono w odpowietrzniki, które zapobiegają rozlewaniu się paliwa, zamykają wlewy oraz nalewaki z zaworem odcinającym.

 2. Instalacja podlega systematycznym kontrolom wykonywanym przez upoważnione osoby.

 3. Zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących spowodować zapłon.

1.6. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Jeśli eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczeń, to należy umieścić taką informację.

W związku z tym, że przedmiotowe instalacje mają certyfikaty i deklaracje zgodności z normami oraz że emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie na bardzo niskim poziomie i nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych, przy zastosowaniu przedstawionych w opracowaniu metod ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji, wszystkie standardy jakości środowiska oraz normatywy prawne będą zachowane.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na stan powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, a wszystkie standardy powietrza zostaną dotrzymane.

Załączniki

Załącznik 1: KRS

Załącznik 2: Informacja o tytule prawnym

Załącznik 3: Opłaty skarbowe

Załącznik 4: Pełnomocnictwo

Załącznik 5: Aktualny stan jakości powietrza

Załącznik 6: Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń

Kto może się ubiegać o wydanie zgłoszenia

Właściciel instalacji ma obowiązek zgłosić instalację mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko. Zgłoszenia może dokonać również upoważniona osoba, jednak należy pamiętać o dołączeniu pełnomocnictwa. Jego treść powinna określać zakres czynności. Pełnomocnikiem może zostać tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Organy wydające zgłoszenie

Organami ochrony środowiska, do których należy przekazać zgłoszenie instalacji, to:

 • marszałek województwa:gdy instalacja wymagająca zgłoszenia zlokalizowana jest w granicach zakładu, na którego terenie eksploatowana jest również instalacja, która może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

 • regionalny dyrektor ochrony środowiska: dla instalacji na terenach zamkniętych (pojęcie terenów zamkniętych definiuje m.in. ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie przez tereny zamknięte rozumiemy tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów);

 • starosta: dla pozostałych instalacji;

 • prezydent miasta: dla pozostałych instalacji, jeśli instalacja zlokalizowana jest na terenie miasta na prawach powiatu.

Instalację należy zgłosić do odpowiedniego organu ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce eksploatacji instalacji.

Zgłoszenie − procedura

Krok po kroku, co należy zrobić, aby zgłosić instalację:

 1. Obowiązek dokonania zgłoszenia istnieje w momencie, gdy instalacje niewymagające pozwolenia mogą negatywnie oddziaływać na środowisko. Na podstawie rozporządzeń należy stwierdzić, czy istnieje konieczność zgłoszenia instalacji.

 2. Kolejnym krokiem jest przygotowanie wniosku zgłoszenia instalacji (wzór nie jest obligatoryjny) lub pobranie i wypełnienie wniosku zawartego na stronach internetowych odpowiednich organów ochrony środowiska.

 3. Przed wysłaniem zgłoszenia należy dokonać opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, i dołączyć potwierdzenie przelewu do wniosku. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika trzeba dołączyć oryginał pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej i również dołączyć potwierdzenie.

Opłaty:

 • 120 zł − opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy według właściwości miejscowej do rozpatrywanej sprawy. Na stronach internetowych organów ochrony środowiska znajdują się wykazy rachunków bankowych. Z opłaty skarbowej zwolnione są

 • jednostki budżetowe,

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 1. Przepis art. 152 ust. 2 p.o.ś. wskazuje, jakie warunki powinno spełnia zgłoszenie.

 2. Organ, do którego prowadzący instalację dokonał zgłoszenia, dokonuje jego weryfikacji pod względem wymagań formalnych.

 3. Prawidłowo dokonane zgłoszenie powoduje konieczność udokumentowania tego faktu po stronie odpowiedniego organu. W przypadku przyjęcia zgłoszenia instalacji organ nie wysyła żadnego pisma potwierdzającego.Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 4. Organ może wnieść sprzeciw − w drodze decyzji − jeśli eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska lub instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska. W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu (w formie decyzji) przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Jak długo ważne jest zgłoszenie

Zgłoszenie instalacji zachowuje swoją ważność bezterminowo − do momentu istotnej zmiany w instalacji, np. zmiany sposobu funkcjonowania instalacji, rozbudowy czy zwiększenia produkcji. W konsekwencji należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji.

Istotna zmiana instalacji – rozumie się przez to zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, wobec czego może zostać zwiększone negatywne oddziaływanie na środowisko.

W przypadku rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji lub zmiany w zakresie danych lub informacji prowadzący instalację jest zobowiązany w terminie 14 dni do przedłożenia tych informacji odpowiedniemu organowi ochrony środowiska.

Nie istnieje przeniesienie praw i obowiązków na innego właściciela, tak jak np. w przypadku pozwolenia zintegrowanego. Podczas zmiany właściciela prowadzącego instalację postępuje się następująco:

 1. Dotychczasowy właściciel powinien w ciągu 14 dni zgłosić informację o rezygnacji z eksploatacji instalacji organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia (zgodnie z art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

 2. Nowy prowadzący instalację jest zobowiązany do jej ponownego zgłoszenia.

Kary za brak zgłoszenia

W sytuacji niezgłoszenia danej instalacji lub eksploatowania jej niezgodnie ze złożonymi informacjami prowadzący instalację podlega karze grzywny. Dodatkowo wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, w drodze decyzji, wstrzymać funkcjonowanie instalacji, jeśli:

 • instalacja nie zostanie zgłoszona przez podmiot korzystający ze środowiska,

 • eksploatacji instalacji jest niezgodna z informacją zawartą w zgłoszeniu,

 • podmiot korzystający ze środowiska narusza warunki decyzji określającej wymagania dotyczące funkcjonowania instalacji wymagającej zgłoszenia.

Jednakże na wniosek właściciela instalacji WIOŚ może ustalić termin usunięcia naruszenia,
a w razie jego niewykonania w wyznaczonym terminie wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

Konsekwencje zgłoszenia instalacji

Oprócz opłaty skarbowej za zgłoszenie instalacji przedsiębiorca jest również zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska (za emisję substancji do powietrza), tzw. opłaty środowiskowe. Wysokość opłat ustala się na podstawie obwieszczenia ministra środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska i wnosi na rachunek marszałka województwa właściwego ze względu na korzystanie ze środowiska do 31 marca każdego roku. Opłaty środowiskowe wylicza samodzielnie przedsiębiorca albo wynajmuje do tego np. firmę.

Pomiary

Wykonywanie pomiarów emisji w odniesieniu do zgłoszonej instalacji nie wynika bezpośrednio z przepisów prawnych. Jednakże organ ochrony środowiska może nałożyć taki obowiązek. Podczas zgłoszenia instalacji należy przedstawić, na bazie teoretycznych obliczeń lub pomiarów, że dana instalacja dotrzymuje określonych standardów emisyjnych (jeśli instalacja podlega pod standardy emisyjne).

Zgodnie z art. 152 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska należy wykazać, że stężenia emitowanych z instalacji gazów i pyłów w powietrzu wokół instalacji są niższe od określonych przepisami prawa (rozporządzeniami ministra środowiska) stężeń dopuszczalnych i wartości odniesienia.

Jednakże organ ochrony środowiska ma możliwość zobowiązać podmiot do wykonywania pomiarów wykraczających poza ustawowe obowiązki. Zgodność warunków sprawdza wojewódzki inspektor ochrony środowiska podczas kontroli oraz organ ochrony środowiska właściwy do przyjęcia zgłoszenia.


 1. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23).
 2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).
 3. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 672.
 4. Rozporządzenie ministra środowiska z 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 881).
 5. Rozporządzenie ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880).
 6. Ustawa z 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.).
 7. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 353).
Marta Karczewska
Słowa kluczowe:
zgłoszenie instalacji

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel