Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Biogazownia a podatek od nieruchomości

Iwona Czauderna

Autor: Iwona Czauderna

Dodano: 29 maja 2017
3475d92e3e6d0675acd8e30380639aba1ddd269a-medium

Biogazownia to instalacja służąca do produkcji biogazu, np. z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych oraz organicznych odpadów. Czy spółka zajmująca się tego typu przedsięwzięciem prowadzi działalność rolniczą, czy przemysłową?

Produkcja biogazu nie jest działalnością rolniczą, lecz działalnością gospodarczą, mimo że służy potrzebom rolnictwa. Cel biogazowni to działalność przemysłowa zgodnie z art. 3 pkt 12 Prawa energetycznego. To wskazuje, że spółka zajmuje się działalnością przemysłową. Nie można w konsekwencji przyjąć, że działalność w zakresie produkcji biogazu stanowi działalność rolniczą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) i ustawy o podatku rolnym (dalej: u.o.r.) tylko ze względu na to, że spółka deklaruje swój rolniczy status, a biogaz produkowany jest w komorach fermentacyjnych i przechowywany w zbiorniku biogazu rolniczego (czyli budowlach rolniczych zgodnie z przepisami o warunkach technicznych dla budowli rolniczych). A zatem nie ma zastosowania do budowli i budynków biogazowni zwolnienie od podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b. u.p.o.l.).

Działalność gospodarcza i rolna

Spółka prowadzi równolegle działalność gospodarczą i działalność rolną, a także produkcję biogazu z gnojowicy. Jest właścicielem zabudowanej w części działki, na której znajduje się biogazownia, oraz działki częściowo wyłączonej z produkcji rolnej, która została w tej części sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako „Tr” (tereny różne), tj. jako grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Między spółką a organami podatkowymi powstał spór w zakresie konieczności opodatkowania ww. nieruchomości podatkiem od nieruchomości.

Stanowisko organów podatkowych

Organy podatkowe uznały, że produkcja biogazu nie mieści się w kategorii uznanej za działalność rolniczą. W związku z tym budynków i budowli będących częścią składową biogazowni nie można uznać za zwolnionych z podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 2 ust. 2 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. A zatem grunt, aby mógł być opodatkowany stawkami jak za działalność gospodarczą, musi być zajęty na tę działalność. W związku z tym część działki zajętej na biogazownię należy opodatkować stawką podatku od nieruchomości. Ponadto, działka w części sklasyfikowana jako „Tr” (tereny różne) już z samego faktu, że jest w posiadaniu przedsiębiorcy (spółki), podlega opodatkowaniu jako związana z działalnością gospodarczą.

Stanowisko spółki

Spółka nie zgodziła się z organami podatkowymi i stwierdziła, że nie słusznie opodatkowały one związane z działalnością gospodarczą budynki biogazowni, a także grunty, na których położona jest biogazownia. Spółka jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność rolniczą na tysiącach hektarów gruntów rolnych i w jej ocenie nie można uznać, że prowadzi działalność gospodarczą, gdyż również wszystkie składowe części biogazowni służą działalności rolniczej. Zdaniem spółki organ nie ocenił, czy grunty te są rzeczywiście związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy także z działalnością rolną.

Stanowisko sądu

Rozstrzygając spór między spółką a organami podatkowymi, sąd administracyjny przyznał rację organom. Podstawowym celem działalności biogazowni jest działalność przemysłowa w rozumieniu art. 3 pkt 12 Prawa energetycznego. Niewątpliwie spółka wytwarza, przetwarza, magazynuje, zużywa na własne potrzeby, ale też sprzedaje biogaz rolniczy, będący paliwem gazowym. A zatem nie można przyjmować, że działalność w zakresie produkcji biogazu stanowi działalność rolniczą z tego tylko względu, że spółka deklaruje swój rolniczy status, a biogaz produkowany jest w komorach fermentacyjnych i przechowywany w zbiorniku biogazu rolniczego (czyli budowlach rolniczych zgodnie z przepisami o warunkach technicznych dla budowli rolniczych).

Część działalności biogazowni związana jest z produkcją rolniczą, to jednak jej celem nie jest wytwarzanie produktów rolniczych, ale wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego

Produkcja energii elektrycznej nie jest zaś działalnością rolniczą. W sprawie istotny nie będzie rolniczy charakter budowli, ale to, czy działalność prowadzona przez spółkę w zakresie produkcji biogazu jest działalnością rolniczą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 6 u.p.o.l. Przepis ten zawiera własną definicję takiej działalności na potrzeby u.p.o.l., która w żaden sposób nie odwołuje się do innych niż podatkowe przepisów technicznych dotyczących budowli rolniczych. W rezultacie nie ma zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b u.p.o.l., który zwalnia od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej. Przepis ten nie ma zatem zastosowania do budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nawet gdyby uznać, że biogazownia służy częściowo działalności rolniczej, to nie służy jej „wyłącznie”.

• wyrok NSA z 13 października 2016 r. (sygn. II FSK 2476/14).
Iwona Czauderna
prawnik, autor publikacji o tematyce podatkowej i ochronie środowiska
Iwona Czauderna

Autor: Iwona Czauderna

doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w doradzaniu firmom transportowym i prowadzącym przewozy na potrzeby własne, autorka wielu publikacji na tematy podatkowe

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel