Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Raport do KOBiZE – obowiązek czy dobra wola?

Autor: Dorota Rosłoń

Dodano: 5 maja 2017
4b2d3d7587088a842b5cd2f0e37e634a0e0a2adb-medium

Otrzymaliśmy informację z urzędu marszałkowskiego, że obowiązek raportowania do KOBiZE będzie istniał od 2019 roku, a do tego czasu składanie raportów to dobra wola wypełniających. Czy to prawda?

Zgodnie z przepisami ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji podmioty korzystające ze środowiska muszą do 28 lutego złożyć raport do bazy prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Ustawa nie mówi o tym, że składanie raportu jest dobrowolne.

Podmiotami korzystającymi ze środowiska są:

  1. przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy zagraniczni,

  2. osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  3. jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami,

  4. osoby fizyczne niebędące podmiotami, o których mowa pkt a, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia (osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą sporządza i wprowadza raport, jeżeli korzystanie ze środowiska powodujące emisje wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza).

Jeśli obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu jest prowadzący instalację.

Wymóg składania raportów do KOBiZE obowiązuje od 2010 roku. Wątpliwości (również wątpliwości urzędów) co do tego, czy jest to obowiązek czy tylko dobra wola przedsiębiorcy, mogły wzbudzić zmieniające się w poprzednich latach wytyczne co to tego, kto obligatoryjnie musi składać ten raport i w jakim robić to zakresie.

Przez pierwsze dwa lata (2010 i 2011) obowiązywała wykładnia mówiąca, że do bazy zgodnie z pełną procedurą mają składać raporty tylko zakłady, w których choć jedna instalacja wymagała pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

W 2012 roku raport do KOBiZE musiały składać jedynie podmioty władające zakładem/zakładami, przy czym musiały złożyć ten raport także za lata poprzednie (2010 i 2011). Ponadto małe podmioty, które do tej pory składały sprawozdania za lata 2010 i 2011 w formie uproszczonej, musiały złożyć pełny raport za te dwa okresy. Dotyczyło to również małych podmiotów, które nie dopełniły wcześniej tego obowiązku.

W 2013 roku pojawił się wymóg mówiący, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu), powinny utworzyć konto w KOBiZE.

Dodatkowo niepewność co do obowiązkowego składania raportu do KOBiZE mogą wzbudzać przepisy ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, zgodnie z którą od 2019 roku opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza będzie ustalana na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie do Krajowej Bazy (wówczas wszystkie podmioty korzystające ze środowiska w tym zakresie taki raport będą musiały złożyć). Być może urząd marszałkowski właśnie na bazie tych wytycznych udzielił Państwu takiej odpowiedzi.

No i ostatnia kwestia – za niezłożenie raportu do KOBiZE nie ma ustawowych kar. Być może to też skłania do podejścia, że raport nie jest obowiązkowy. Brak kar nie oznacza jednak całkowitej bezkarności. WIOŚ w ramach swoich uprawnień może przeprowadzić inspekcję i zobowiązać kontrolowany podmiot do wyeliminowania wskazanych naruszeń np. do wprowadzenia raportu do bazy KOBiZE. W zaleceniach pokontrolnych podawany jest termin, w którym kontrolowany podmiot ma obowiązek poinformowania WIOŚ o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych naruszeń . Niezłożenie do WIOŚ informacji w wyznaczonym terminie o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Może, więc bardziej racjonalnym jest sprawdzenie, czy prowadzona działalność zobowiązuje do wprowadzenia raportu do KOBiZE i jeśli okaże się że tak, to lepiej wypełnić procedurę związaną ze złożeniem tego raportu w komfortowych warunkach, a nie pod presja czasu i przy zagrożeniu karą.

  

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawa ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz. 672 ze zm.). Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2273 ze zm.). Rozporządzenie ministra środowiska z 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1877).
Dorota Rosłoń
Słowa kluczowe:
raport do KOBiZE

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel