Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Uwaga! Nowy wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie

Autor: Emilia Kozakiewicz

Dodano: 7 lipca 2017
e

Zakłady przetwarzania są zobowiązane wydawać wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny stosowne zaświadczenia. By funkcjonować zgodnie z prawem, warto wiedzieć, co się zmieniło w powyższym zakresie oraz jak wygląda obowiązujący dokument. Szczegóły w tekście.

Zmiany

Główną zmianą w nowym wzorze zaświadczenia jest brak podziału na sprzętprzeznaczony dla gospodarstw domowych oraz sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych. Wynika ona z wprowadzenia w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym poziomów zbierania niezależnie od tego, czy przedsiębiorca wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, czy sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych.

W tabeli, która obowiązuje za lata 2016 i 2017, zachowano podział na 10 grup sprzętu. Jedyną zmianą w tym zakresie będzie wydzielenie w grupie 5, poza źródłami światła oraz oprawami i pozostałym sprzętem oświetleniowym, dodatkowego rodzaju – diody elektroluminescencyjnej (LED).

Tabela z załącznika 1 obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. zawiera już podział na 6 grup sprzętu, zgodnie z wymogami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Nowy wzór – zawartość

Oba wzory zaświadczeń mają podobny układ informacji i w pierwszej części zawierają:

 • dane wprowadzającego sprzęt, któremu jest wydawane zaświadczenie, uzupełnione o NIP i REGON przedsiębiorcy,

 • wskazanie adresata zaświadczenia (czy jest to wprowadzający sprzęt, organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, GIOŚ czy zakład przetwarzania),

 • okres, za jaki zostało wystawione zaświadczenie – określa to wydający ze wskazaniem zakresu dat,

 • datę wystawienia,

 • numer ewidencyjny zaświadczenia – to nowy element zaświadczenia.

Kolejne pola dotyczą danych zakładu przetwarzania wydającego zaświadczenie, danych prowadzącego recykling i inne niż recykling procesy odzysku oraz prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania. Następnie jest miejsce na dane osoby wypełniającej zaświadczenie oraz podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

Masa odpadów

Układ danych w części dotyczącej masy odpadów zebranych, przetworzonych, poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku czy unieszkodliwianiu jest taki sam w obu tabelach.

Składają się one z wierszy, w których należy (w innym nieco układzie w stosunku do dotychczasowego zaświadczenia) podać masę:

 • zebranego zużytego sprzętu (co odpowiada aktualnie masie zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania),

 • zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania,

 • zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia (aktualnie: zużytego sprzętu przekazanego do ponownego użycia),

 • odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, przygotowanych do ponownego użycia (aktualnie: części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przekazanych do ponownego użycia),

 • odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, wraz z oznaczeniem zastosowanych procesów, w tym ich typów,

 • odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku i unieszkodliwianiu, wraz z oznaczeniem zastosowanych procesów, w tym ich typów,

 • odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku i unieszkodliwianiu, wraz z oznaczeniem zastosowanych procesów, w tym ich typów.

Ostatnia część zaświadczenia to podsumowanie – łączna masa, już bez podziału na grupy sprzętu:

 • zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania dla wprowadzającego sprzęt,

 • zużytego sprzętu oraz masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia,

 • odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi,

 • odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych innym niż recykling procesom odzysku,

 • odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu,

 • odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku i unieszkodliwianiu.

Wykaz wszystkich niezbędnych formularzy zamieszczamy na poniżej oraz na kolejnych stronach.

Wzór 1. Zaświadczenia o zużytym sprzęcie za lata 2016 i 2017

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ZA ROK 2016/2017*

Egzemplarz przeznaczony dla1):

prowadzącego zakład przetwarzania

 

  

 

wprowadzającego sprzęt

 

marszałka województwa

 

Okres, za jaki wystawiono zaświadczenie

Od (DD/MM/RRRR)

Do (DD/MM/RRRR)

   

Data wystawienia (DD/MM/RRRR):

Kolejny numer wystawionego zaświadczenia:

Dane wprowadzającego sprzęt, któremu wydawane jest zaświadczenie4)

Numer rejestrowy2)

 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 

Numer REGON3)

 

Dane prowadzącego zakład przetwarzania wydającego zaświadczenie

Numer rejestrowy2)

 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 

Numer REGON3)

 

Dane prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, któremu prowadzący zakład przetwarzania przekazał
odpady powstałe ze zużytego sprzętu
5)

Numer rejestrowy2)

 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 

Numer REGON3)

 

Dane prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, któremu prowadzący
zakład przetwarzania przekazał odpady powstałe ze zużytego sprzętu
5)

Numer rejestrowy2)

 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 

Numer REGON3)

 

Dane prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania, któremu prowadzący zakład przetwarzania
przekazał odpady powstałe ze zużytego sprzętu
5)

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby

 

Dane osoby sporządzającej zaświadczenie

Imię

 

Nazwisko

 

Telefon służbowy6)

 

E-mail służbowy6)

 

Imię i nazwisko oraz podpis własnoręczny7) albo podpis elektroniczny8)
osoby upoważnionej do reprezentowania prowadzącego zakład przetwarzania

 

* Niepotrzebne skreślić.

Objaśnienia:

1)

Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X.

2)

Należy podać indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987). Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49
ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy podać numer rejestrowy zgodnie z przepisem
art. 235 ust. 3 tej ustawy.

3)

O ile został nadany.

4)

W przypadku gdy obowiązki wprowadzającego sprzęt wykonuje organizacja odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zaświadczenie o zużytym sprzęcie wydaje się tej organizacji odzysku.

5)

Należy wypełnić tyle razy, ilu przedsiębiorcom zostały przekazane odpady powstałe w wyniku przetworzenia.

6)

O ile osoba sporządzająca zaświadczenie posiada telefon i e-mail służbowy.

7)

Dotyczy postaci papierowej zaświadczenia.

8)

Dotyczy postaci elektronicznej zaświadczenia.

Lp.

Numer i nazwa grupy
sprzętu,
z którego powstał
przetworzony w zakładzie
przetwarzania zużyty
sprzęt
1)

1

Wielkogaba-
rytowe
urządzenia
gospodarstwa
domowego

2

Małogabary-
towe
urządzenia
gospodarstwa
domowego

3

Sprzęt
informaty-
czny
i telekomuni-
kacyjny

4

Sprzęt
konsumencki
i panele
fotowoltaicz-
ne

5 Sprzęt oświetleniowy

6

Narzędzia
elektryczne
i elektronicz-
ne,
z wyjątkiem
wielkogabary-
towych
stacjonar-
nych
narzędzi
przemysło-
wych

7

Zabawki,
sprzęt
rekreacyjny
i
sportowy

8

Wyroby
medyczne,
z wyjątkiem
wszelkich
wyrobów
wszczepio-
nych
i zainfekowa-
nych

9

Przyrządy
do
monitoro-
wania
i kontroli

10

Automaty
wydające

proste lampy
fluorescencyjne,
kompaktowe
lampy
fluorescencyjne,
wysokowydajne
lampy
wyładowcze, w
tym ciśnieniowe
lampy sodowe
oraz lampy
metalohalogenko
we, lampy sodowe
niskoprężne

diody
elektrolumine-
scencyjne
(LED)

oprawy oświetleniowe
do lamp
fluorescencyjnych,
z wyjątkiem opraw
oświetleniowych
stosowanych w
gospodarstwach
domowych, pozostały
sprzęt oświetleniowy
do celów
rozprowadzania lub
regulacji światła,
z wyjątkiem żarówek
żarnikowych

   

[kg]

1

Masa zebranego zużytego
sprzętu
2) 3)

                       

2

Masa zużytego sprzętu
przetworzonego
w zakładzie
przetwarzania
2) 3)

                       

3

Masa zużytego sprzętu
przygotowanego
do ponownego użycia
2) 3) 4)

                       

4

Masa odpadów
powstałych ze zużytego
sprzętu przygotowanych
do ponownego użycia
2) 3) 4)

                       

5

Masa odpadów
powstałych ze zużytego
sprzętu poddanych
recyklingowi, innym niż
recykling procesom
odzysku
i unieszkodliwianiu
2) 3)

                       

5.1

recykling 3)

                       

5.1.1

oznaczenie zastosowanego
procesu recyklingu, w tym
jego typ 5)

                       

5.2

inne niż recykling procesy
odzysku 3)

                       

5.2.1

oznaczenie innego niż
recykling zastosowanego
procesu odzysku, w tym
jego typ 5)

                       

5.3

unieszkodliwianie 3)

                       

5.3.1

oznaczenie zastosowanego
procesu unieszkodliwiania,
w tym jego typ 6)

                       

6

Masa odpadów
powstałych ze zużytego
sprzętu wywiezionych
z terytorium kraju na
terytorium innego niż
Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego
w celu poddania
recyklingowi, innym niż
recykling procesom
odzysku
i unieszkodliwianiu
2) 3)

                       

6.1

recykling 3)

                       

6.1.1

oznaczenie zastosowanego
procesu recyklingu, w tym
jego typ 5)

                       

6.2

inne niż recykling procesy
odzysku 3)

                       

6.2.1

oznaczenie innego niż
recykling zastosowanego
procesu odzysku, w tym
jego typ 5)

                       

6.3

unieszkodliwianie 3)

                       

6.3.1

oznaczenie zastosowanego
procesu unieszkodliwiania,
w tym jego typ 6)

                       

7

Masa odpadów
powstałych ze zużytego
sprzętu wywiezionych
z terytorium kraju na
terytorium państwa
niebędącego państwem
członkowskim w celu
poddania recyklingowi,
innym niż recykling
procesom odzysku
i unieszkodliwianiu
2) 3)

                       

7.1

recykling 3)

                       

7.1.1

oznaczenie zastosowanego
procesu recyklingu, w tym
jego typ 5)

                       

7.2

inne niż recykling procesy
odzysku 3)

                       

7.2.1

oznaczenie innego niż
recykling zastosowanego
procesu odzysku, w tym
jego typ 5)

                       

7.3

unieszkodliwianie 3)

                       

7.3.1

oznaczenie zastosowanego
procesu unieszkodliwiania,
w tym jego typ 6)

                       

ŁĄCZNIE [kg]

1

Masa zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania dla
wprowadzającego sprzęt

 

2

Masa zużytego sprzętu oraz masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu
przygotowanych do ponownego użycia

 

3

Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi

 

4

Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych innym niż
recykling procesom odzysku

 

5

Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych
unieszkodliwianiu

 

6

Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych
z terytorium kraju w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling
procesom odzysku i unieszkodliwianiu

 

Objaśnienia:

1) Numer grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688).

2) Należy podać łączną masę oddzielnie dla każdej grupy sprzętu. Dla grupy 5 z załącznika nr 6 do ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym należy podać masę w podziale na następujące przykładowe rodzaje sprzętu:

a) proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, wysokowydajne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe,
lampy sodowe niskoprężne,

b) diody elektroluminescencyjne (LED),

c) oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych i pozostały sprzęt oświetleniowy do
celów rozprowadzania lub regulacji światła.

3) Należy podać z dokładnością do 0,1 kg.

4) Do dnia utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w sprawozdaniu przedkładanym przez wprowadzającego sprzęt informację tę
należy wpisać w polu dotyczącym masy zużytego sprzętu lub części składowych pochodzących z zużytego sprzętu przekazanych do ponownego użycia.

5) Podać tyle symboli procesu odzysku określonych w załączniku nr 1 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ilu procesom recyklingu albo innym niż recykling
procesom odzysku zostały poddane odpady powstałe ze zużytego sprzętu.

6) Podać tyle symboli procesu unieszkodliwiania określonych w załączniku nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ilu procesom zostały poddane odpady powstałe
ze zużytego sprzętu.

Wzór 2. Zaświadczenia obowiązujące od 2018 roku

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE

Egzemplarz przeznaczony dla1):

prowadzącego zakład przetwarzania

 

wprowadzającego sprzęt

 

marszałka województwa

 

Okres, za jaki wystawiono zaświadczenie

Od (DD/MM/RRRR)

Do (DD/MM/RRRR)

   

Data wystawienia (DD/MM/RRRR):

Kolejny numer wystawionego zaświadczenia:

Dane wprowadzającego sprzęt, któremu wydawane jest zaświadczenie4)

Numer rejestrowy2)

 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 

Numer REGON3)

 

Dane prowadzącego zakład przetwarzania wydającego zaświadczenie

Numer rejestrowy2)

 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 

Numer REGON3)

 

Dane prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, któremu prowadzący zakład przetwarzania przekazał
odpady powstałe ze zużytego sprzętu
5)

Numer rejestrowy2)

 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 

Numer REGON3)

 

Dane prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, któremu prowadzący
zakład przetwarzania przekazał odpady powstałe ze zużytego sprzętu
5)

Numer rejestrowy2)

 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 

Numer REGON3)

 

Dane prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania, któremu prowadzący zakład przetwarzania
przekazał odpady powstałe ze zużytego sprzętu
5)

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby

 

Dane osoby sporządzającej zaświadczenie

Imię

 

Nazwisko

 

Telefon służbowy6)

 

E-mail służbowy6)

 

Imię i nazwisko oraz podpis własnoręczny7) albo podpis elektroniczny8)
osoby upoważnionej do reprezentowania prowadzącego zakład przetwarzania

 

Objaśnienia:

1)

Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X.

2)

Należy podać indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987). Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49
ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy podać numer rejestrowy zgodnie z przepisem
art. 235 ust. 3 tej ustawy.

3)

O ile został nadany.

4)

W przypadku gdy obowiązki wprowadzającego sprzęt wykonuje organizacja odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego zaświadczenie o zużytym sprzęcie wydaje się tej organizacji odzysku.

5)

Należy wypełnić tyle razy, ilu przedsiębiorcom zostały przekazane odpady powstałe w wyniku przetworzenia.

6)

O ile osoba sporządzająca zaświadczenie posiada telefon i e-mail służbowy.

7)

Dotyczy postaci papierowej zaświadczenia.

8)

Dotyczy postaci elektronicznej zaświadczenia.

Lp.

Numer i
nazwa grupy sprzętu,
z którego
powstał przetworzony
w zakładzie
przetwarzania
zużyty sprzęt
1)

1

Sprzęt działający na
zasadzie wymiany
temperatury

2

Ekrany, monitory
i sprzęt zawierający
ekrany o powierzchni
większej niż 100 cm2

3

Lampy

4

Sprzęt
wielkogabarytowy,
którego którykolwiek z
zewnętrznych
wymiarów przekracza
50 cm

5

Sprzęt małogabarytowy,
którego żaden z
zewnętrznych wymiarów
nie przekracza 50 cm

6

Małogabarytowy sprzęt
informatyczny i
telekomunikacyjny, którego
żaden z zewnętrznych
wymiarów nie przekracza 50 cm

[kg]

1

Masa zebranego zużytego sprzętu

           

2

Masa zużytego sprzętu przetworzonego
w zakładzie przetwarzania
2) 3)

           

3

Masa zużytego sprzętu przygotowanego
do ponownego użycia
2) 3) 4)

           

4

Masa odpadów powstałych ze zużytego
sprzętu przygotowanych
do ponownego użycia
2) 3) 4)

           

5

Masa odpadów powstałych ze zużytego
sprzętu poddanych recyklingowi, innym
niż recykling procesom odzysku
i unieszkodliwianiu
2) 3)

           

6

recykling 3)

           

6.1

oznaczenie zastosowanego procesu
recyklingu, w tym jego typ 5)

           

7

inne niż recykling procesy odzysku 3)

           

7.1

oznaczenie innego niż recykling
zastosowanego procesu odzysku, w tym
jego typ 5)

           

8

unieszkodliwianie 3)

           

8.1

oznaczenie zastosowanego procesu
unieszkodliwiania, w tym jego typ 6)

           

9

Masa odpadów powstałych ze zużytego
sprzętu wywiezionych z terytorium kraju
na terytorium innego niż Rzeczpospolita
Polska państwa członkowskiego w celu
poddania recyklingowi, innym niż
recykling procesom odzysku
i unieszkodliwianiu
2) 3)

           

9.1

recykling 3)

           

9.1.1

oznaczenie zastosowanego procesu
recyklingu, w tym jego typ 5)

           

9.2

inne niż recykling procesy odzysku 3)

           

9.2.1

oznaczenie innego niż recykling
zastosowanego procesu odzysku, w tym
jego typ 5)

           

9.3

unieszkodliwianie 3)

           

9.3.1

oznaczenie zastosowanego procesu
unieszkodliwiania, w tym jego typ 6)

           

10

Masa odpadów powstałych ze zużytego
sprzętu wywiezionych z terytorium kraju
na terytorium państwa niebędącego
państwem członkowskim w celu
poddania recyklingowi, innym niż
recykling procesom odzysku
i unieszkodliwianiu
2) 3)

           

10.1

recykling 3)

           

10.1.1

oznaczenie zastosowanego procesu
recyklingu, w tym jego typ 5)

           

10.2

inne niż recykling procesy odzysku 3)

           

10.2.1

oznaczenie innego niż recykling
zastosowanego procesu odzysku, w tym
jego typ 5)

           

10.3

unieszkodliwianie 3)

           

10.3.1

oznaczenie zastosowanego procesu
unieszkodliwiania, w tym jego typ 6)

           

ŁĄCZNIE [kg]

1

Masa zużytego sprzętu przetworzonego
w zakładzie przetwarzania dla wprowadzającego sprzęt

 

2

Masa zużytego sprzętu oraz masa odpadów powstałych ze
zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia

 

3

Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych
recyklingowi

 

4

Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych
innym niż recykling procesom odzysku

 

5

Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych
unieszkodliwianiu

 

6

Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z
terytorium kraju w celu poddania recyklingowi, innym niż
recykling procesom odzysku i unieszkodliwianiu

 

Objaśnienia:

1) Numer grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688).

2) Należy podać łączną masę oddzielnie dla każdej grupy sprzętu.

3) Należy podać z dokładnością do 0,1 kg.

4) Do dnia utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
w sprawozdaniu przedkładanym przez wprowadzającego sprzęt informację tę należy wpisać w polu dotyczącym masy zużytego sprzętu lub części składowych
pochodzących ze zużytego sprzętu przekazanych do ponownego użycia.

5) Podać tyle symboli procesu odzysku określonych w załączniku nr 1 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ilu procesom recyklingu albo innym niż recykling
procesom odzysku zostały poddane odpady powstałe ze zużytego sprzętu.

6) Podać tyle symboli procesu unieszkodliwiania określonych w załączniku nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ilu procesom zostały poddane odpady
powstałe ze zużytego sprzętu.

 

Rozporządzenie ministra środowiska z 12 września 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 2186). Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.).

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel