Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Zawiadomienie do Marszałka – jak sporządzić je prawidłowo

Autor: Emilia Kozakiewicz

Dodano: 29 maja 2017
623c1ca1a09507bd626c311a644cfabe8c9de9ea-medium

W przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, trzeba o tym fakcie poinformować urząd. Ustawodawca nie wydał żadnego oficjalnego wzoru dokumentu, w związku z tym forma takiego zawiadomienia jest dowolna, jednak trzeba pamiętać o paru kwestiach.

Gdy rozpoczynamy działalność związaną z:

 • wytwarzaniem,

 • importem lub

 • wewnątrzwspólnotowym nabyciem produktów w opakowaniach

to mamy obowiązek złożenia do marszałka województwa zawiadomienia o rozpoczęciu tego typu działaności.

Musimy dokonać tego zgłoszenia osobiście, nawet jeżeli wykonujemy obowiązek odzysku i recyklingu opakowań za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Oczywiście w praktyce organizacja odzysku może taki dokument za nas przygotować, jednakże to my musimy go podpisać.

Za dzień rozpoczęcia działalności uznawany jest dzień dokonania pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju. Zawiadomienie trzeba złożyć w ciągu 30 dni od tej daty.

Zawiadomienie

W przepisach znajdziemy, że zawiadomienie powinno zawierać:

 • nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy,

 • datę rozpoczęcia działalności,

 • określenie rodzaju działalności,

 • wskazanie sposobu wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych.

W zawiadomieniu data rozpoczęcia działalności rozumiana jest jako data rozpoczęcia wprowadzania produktów w opakowaniach, a nie jako data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w ogóle.

Określenie rodzaju działalności to wskazanie kodu według Polskiej Klasyfikacji Działaności (PKD).

Wskazanie sposobu wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych to przekazanie marszałkowi informacji czy przedsiębiorca wykonuje ustawowe obowiązki:

 • samodzielnie,

 • za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań lub

 • poprzez przystąpienie do porozumienia (w przypadku wprowadzającego opakowania wielomateriałowe lub środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin).

Powyższe informacje to wymagane minimum. W związku z tym, że nie ma oficjalnego wzoru zawiadomienia, w celu ujednolicenia przesyłanych informacji urzędy marszałkowskie tworzą i publikują na swoich stronach internetowych własne wzory takiego dokumentu. Warto z takiego wzoru skorzystać, aby mieć pewność, że zawarliśmy wszystkie wymagane przez dany urząd marszałkowski informacje.

Zmiana danych w zgłoszeniu

W przypadku zmiany jakichkolwiek danych objętych obowiązkiem zgłoszenia (w tym zmiana danych w postaci zakończenia działalności), nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, należy poinformować o tym fakcie marszałka województwa.

Rejestr

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach powstanie rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa.

Od dnia utworzenia rejestru nie będzie już obowiązku składania przedmiotowego zawiadomienia o rozpoczęciu działalności do marszałka województwa, ponieważ wprowadzanie produktów w opakowaniach będzie wymagało wpisu do rejestru.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie, będą zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej za wpis do rejestru.

Kary

W przypadku:

 • niezłożenia zawiadomienia o rozpoczęciu działalności oraz

 • niezgłoszenia zmiany danych zawartych w zawiadomieniu

możemy otrzymać karę grzywny.

Przykładowo wypełnione zawiadomienia (na wzorze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) Warszawa, dn. 13.03.2017 r . miejscowość i data …………………………... Pieczątka przedsiębiorstwa ZAWIADOMIENIE DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO o: rozpoczęciu działalności / likwidacji działalności /aktualizacji danych        * W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.)informuję, iż:
 1. Nazwa i siedziba lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy:
PPHU XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przykładowa 40, 00-000 Warszawa 2. Data rozpoczęcia / likwidacji działalności:(data rozpoczęcia działalności to data pierwszego wprowadzenia do obrotu opakowania lub produktu w opakowaniu) 1.03.2017 r. 3. Określenie rodzaju działalności wg PKD: 46.22.Z 4.Wskazanie sposobu wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych: Samodzielnie Za pośrednictwem organizacji odzysku, zwanej dalej "Organizacją" Poprzez przystąpienie do porozumienia z marszałkiem województwa (dla opakowań wielomateriałowych albo opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin) 5.Wskazanie sposobu wykonania obowiązku dot. prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych: Samodzielnie Za pośrednictwem organizacji odzysku, zwanej dalej "Organizacją" 6.
Data podpisania umowy z Organizacją w zakresie przejęcia obowiązku zapewnienia odzysku
i recyklingu
Data podpisania umowy z Organizacją
w zakresie przejęcia obowiązku dot. prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
Data przystąpienia do porozumienia
z marszałkiem województwa (dot. opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych)
1.03.2017 r. 1.03.2017 r. -
Jan Kowalski Prezes Zarządu   Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu        ** podkreśl właściwe
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2016 poz. 888 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).
Emilia Kozakiewicz

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel