Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis

Dodano: 7 lipca 2017
b2a20b86a1db146e19f536b634ea1eca77fd7a87-medium

………………………………………………

(pieczęć podmiotu udzielającego pomocy publicznej)

ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

I

Nazwa podmiotu udzielającego pomocy publicznej

…………………………………………………

II

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy publicznej

…………………………………………………

III

Siedziba i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej

…………………………………………………

Poświadcza się, że pomoc publiczna udzielona w dniu………………...……………………,

na podstawie…………………………………………………………………………………..    1)

I

Imię i nazwisko albo nazwa beneficjenta pomocy publicznej

…………………………………………………

II

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy publicznej

…………………………………………………

III

Miejsca zamieszkania i adres albo siedziba i adres beneficjenta pomocy publicznej

…………………………………………………

o wartości brutto ………… zł stanowiącej równowartość …………… euro    2) jest pomocą

de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

 

tak

 

nie

Pomoc de minimis udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego:    3)

 

tak

 

nie

Stwierdzenie nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia

Stwierdza się nieważność zaświadczenia wydanego beneficjentowi w dniu………………………………..    4)

Dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia:

……………………… ……………………………. …. ………………..

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data i podpis)

    1)Podaje się podstawy prawne udzielenia pomocy.

    2) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1808) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. nr 194, poz. 1983 z późn. zm.).

    3) Odpowiedź przeczącą należy zaznaczyć w przypadku, gdy:

- beneficjent pomocy de minimis w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego albo

- prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego oraz inną działalność gospodarczą, posiada on rozdzielność rachunkową działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego zapobiegającą ewentualnym przypadkom subsydiów krzyżowych, a udzielona pomoc de minimis przeznaczona jest wyłącznie na działalność inną niż działalność w sektorze transportu drogowego.

  Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.

    4) Wypełnia się wyłącznie w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. w przypadku stwierdzenia nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia w odniesieniu do tej samej pomocy, ze względu na fakt, iż wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy podana we wcześniej wydanym zaświadczeniu.

Słowa kluczowe:
pomoc de minimiswzór

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel