Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Monitorowanie obrotu produktami biobójczymi – na czym polega

Autor: Gogojewicz Przemysław

Dodano: 7 lipca 2017
4bdaf6a3ef152a572b9409d3931e1c475e2e12e1-medium

Produkty biobójcze to substancje chemiczne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych (np. pasożytów i drobnoustrojów), w tym także środki odstraszające owady i odkażające, a także przemysłowe substancje chemiczne, takie jak farby zabezpieczające statki przed zanieczyszczeniami czy środki konserwujące. Wymienione produkty podlegają zgłoszeniu odpowiedniemu organowi.

Produkt biobójczy oznacza każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi:

  • składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub

  • zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych,

której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.

Wpis do wykazu

Produkty biobójcze oraz wyroby poddane działaniu produktów biobójczych, udostępniane na rynku, stosowane lub wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są oznakowane w języku polskim. Podlegają obowiązkowemu wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych.

Wykaz Produktów Biobójczych prowadzi Prezes Urzędu, który dokonuje wpisów i zmian wpisów w Wykazie na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Na chwilę obecną Wykaz Produktów Biobójczych, który jest prowadzony w urzędzie, obejmuje produkty, które otrzymały pozwolenie na obrót zgodnie z art. 16 ustawy o produktach biobójczych, oraz produkty, na które wydano pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie zgodnie z procedurami ujętymi w rozporządzeniu nr 528/2012, tzw. procedurami europejskimi.

Wykaz Produktów Biobójczych zawiera:

1) nazwę produktu biobójczego;

2) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę (firmę) oraz adres siedziby podmiotu odpowiedzialnego lub posiadacza pozwolenia albo zezwolenia na handel równoległy;

3) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę (firmę) oraz adres siedziby wytwórcy produktu biobójczego;

4) nazwę chemiczną substancji czynnej lub substancji czynnych lub inną pozwalającą na ustalenie tożsamości substancji czynnej oraz, jeżeli są dostępne, jej numer WE i numer CAS, o których mowa w części I załącznika VI do rozporządzenia nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 1272/2008”, oraz określenie jej zawartości w produkcie biobójczym w jednostkach metrycznych;

5) grupę produktową;

6) postać użytkową produktu biobójczego i jego przeznaczenie;

7) zakres i warunki obrotu produktem biobójczym lub opis jego zastosowania;

8) rodzaj opakowania;

9) treść oznakowania opakowania produktu biobójczego w języku polskim;

10) okres ważności produktu biobójczego;

11) numer pozwolenia, zezwolenia na handel równoległy albo pozwolenia na obrót oraz datę ich wydania i termin ważności.

Oznakowanie

Produkty biobójcze, na które wydano pozwolenie, są klasyfikowane i oznakowane zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Od 1 czerwca 2015 r. produkty biobójcze wprowadzane do obrotu powinny być sklasyfikowane, oznakowane i pakowane również zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE. Produkty, które zaklasyfikowano, oznakowano i opakowano zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG oraz wprowadzono już do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r., nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane do 1 czerwca 2017 r.

Na etykietach produktów biobójczych nie może być zwrotów typu: „nietoksyczny, nieszkodliwy, naturalny, przyjazny dla środowiska”. Produkty, które mogą być pomylone z żywnością, powinny być pakowane w sposób ograniczający do minimum ryzyko takiej pomyłki.

Oznakowanie produktu nie może wprowadzać w błąd lub informować w sposób nierzetelny o wyjątkowej skuteczności produktu. Nie może zawierać określeń typu: „o niskim ryzyku”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, itp. Produkty biobójcze znajdujące się w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej muszą być oznakowane w języku polskim.Ustawa o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1926). Rozporządzenie ministra zdrowia z 4 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia wykazu produktów biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2045).
Przemysław Gogojewicz
Słowa kluczowe:
produkty biobjcze

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Biblioteka Specjalisty ds. Ochrony środowiska

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel