Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Wdrożenie EMAS w przedsiębiorstwie – czy warto

Autor: Robert Barański

Dodano: 7 lipca 2017
adc1a8fb1fae8e514c84c23cb5e5347e207b3f51-medium

Nasza firma rozważa wprowadzenie systemu EMAS. Proszę o podpowiedz, jakie wymagania trzeba spełnić, by wdrożyć ten system? Czy jest to opłacalne?

System ekozarządzania i audytu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) służy zachęcaniu przedsiębiorstw, instytucji i organizacji do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej. Dzięki systemowi mogą Państwo:

 • systematycznie identyfikować aspekty środowiskowe wymagające nadzoru lub poprawy,

 • szkolić pracowników, by zwiększyć efektywności podejmowanych działań środowiskowych,

 • identyfikować obszary, dla których powinniście opracować, poprawić i podnieść skuteczność systemu zarządzania środowiskowego,

 • porównywać się z innymi organizacjami działającymi w tej samej branży

 • identyfikować i eliminować niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami.

Wymagania

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem rejestracji w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) powinniście:

 • przeprowadzić przegląd środowiskowy,

 • sporządzić i opracować deklarację środowiskową,

 • poddać się weryfikacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora EMAS, który uzyskał akredytację PCA,

 • stworzyć efektywny system zarządzania środowiskowego,

 • przeprowadzić wewnętrzny audyt środowiskowy,

 • złożyć wniosek o rejestrację wraz z deklaracją środowiskową do GDOŚ.

Wniosek do GDOŚ powinien zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz,

 • zwalidowaną deklarację środowiskową w wersji elektronicznej lub w postaci wydrukowanego dokumentu,

 • podpisane oświadczenie weryfikatora środowiskowego (oryginał).

Ocena formalna

Ocena formalna polega na sprawdzeniu, czy:

 1. wniosek zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz czy jest wypełniony w całości

 2. opłata rejestracyjna podana w formularzu rejestracyjnym został wyliczona zgodnie z art. 7 ustawy o EMAS oraz rozporządzeniem o opłacie rejestracyjnej EMAS

 3. weryfikator środowiskowy znajduje się w wykazie prowadzonym przez Polskie Centrum Akredytacji oraz czy zakres jego akredytacji jest zgodny zakresem działalności firmy.

Wysokość opłaty rejestracyjnej ustala się w oparciu o średnie zatrudnienie w organizacji w ostatnim kwartale przed złożeniem wniosku o rejestrację:

Liczba zatrudnionych

Wysokość opłaty rejestracyjnej

Do 5

100 zł

Od 6 do 20

150 zł

Od 21 do 50

250 zł

Od 51 do 250

350 zł

Od 251 do 500

500 zł

Powyżej 500

1000 zł

W przypadku, gdy ocena formalna wniosku o rejestrację wykaże, że nie jest on zgodny z wymaganiami formalnymi, firma zostanie proszona o wprowadzenie stosownych poprawek bądź uzupełnień.

Ocena merytoryczna

Po pozytywnym zakończeniu oceny formalnej rozpoczyna się ocena merytoryczna wniosku o rejestrację, na którą składają się:

 1. sprawdzenie zgodności informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym z oświadczeniem weryfikatora oraz z informacjami zawartymi w zwalidowanej deklaracji środowiskowej

 2. zweryfikowanie, że brak jest dowodów na naruszenie przez organizację wymagań prawnych dotyczących środowiska

 3. sprawdzenie, że zainteresowane strony nie złożyły do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska skarg lub skargi takie zostały wyjaśnione pozytywnie

 4. upewnienie się, na podstawie otrzymanych dowodów i dokumentów, że organizacja spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia EMAS oraz że weryfikacja i walidacja zostały dokonane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia EMAS.

Opinia o przedsiębiorstwie

Przed dokonaniem wpisu firmy do rejestru EMAS Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zasięga pisemnej opinii organów właściwych ze względu na miejsce korzystania ze środowiska przez organizację, w zakresie spełnienia przez nią wymagań prawnych dotyczących środowiska.

Opinia może zostać wydana przez:

 • wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,

 • starostę,

 • marszałka województwa,

 • wojewodę,

 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

 • organy Inspekcji Ochrony Środowiska,

 • organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 • Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Gdyby ocena merytoryczna wniosku o rejestrację okazałą się niezgodna z wymaganiami rozporządzenia EMAS lub wynikłyby rozbieżności w zakresie przedstawionych informacji w dokumentacji, firma zostanie poinformowana o nich i poproszona o przedstawienie wyjaśnień lub uzupełnień.

Dopiero po pozytywnym zakończeniu oceny merytorycznej organizacja otrzymuje informację o wysokości należnej opłaty rejestracyjnej wraz z prośbą o jej uiszczenie.

Zawartość danych w rejestrze

Rejestr EMAS zawiera następujące dane:

 1. numer w rejestrze EMAS, składający się z oznaczenia ”PL”, spacji, oznaczenia województwa, poziomej kreski, trzycyfrowego numeru porządkowego właściwego dla województwa, w którym mieści się siedziba organizacji oraz liczby porządkowej rejestru EMAS,

 2. nazwę organizacji oraz oznaczenie jej siedziby i adresu,

 3. datę rejestracji organizacji w rejestrze EMAS,

 4. datę weryfikacji i walidacji,

 5. uwagi dotyczące zawieszenia rejestracji organizacji w rejestrze EMAS,

 6. uwagi dotyczące wykreślenia organizacji z rejestru EMAS,

 7. deklarację środowiskową organizacji i jej aktualizacje.

Korzyści z EMAS

System EMAS jest kierowany do wszystkich przedsiębiorstw i organizacji zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. Rejestracja firmy w systemie EMAS umożliwia:

 1. możliwość zrównoważonego zarządzania zasobami (optymalizacja zużycia zasobów i energii w związku z systematycznym zmniejszaniem negatywnego wpływu na środowisko. Największe oszczędności firmy identyfikują w takich obszarach jak:

  • gospodarka odpadami,

  • gospodarka wodnościekowa,

  • zużycie energii czy

  • emisja gazów i pyłów do powietrza – np. zmniejszenie opłat gospodarcze korzystanie ze środowiska czy w związku z wywozem odpadów),

 2. zgodność z prawem:

  • stała zgodność z wymaganiami prawnymi ochrony środowiska,

  • uporządkowanie wszystkich obowiązków w tym zakresie,

  • minimalizacja ryzyka nałożenia kar za nieprzestrzeganie prawa ochrony środowiska np. w trakcie kontroli WIOŚ,

 3. przewagę konkurencyjną:

  • poprawa wizerunku firmy,

  • preferencje w przetargach, w których obowiązują kryteria ochrony środowiska,

 4. zaangażowanie pracowników (integracja pracowników wokół celu, jakim jest poprawa stanu środowiska oraz zrównoważony rozwój),

 5. wiarygodność i zaufanie:

  • pozytywna relacja firmy z jej interesariuszami,

  • otwarty dialog ze społeczeństwem oraz innymi zainteresowanymi stronami, klientami,

  • przejrzystość firmy.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009 r. str. 1),
 • Ustawa z 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2011 r. poz. 1060),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2012 r. poz. 341),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS (Dz. U. z 2012 r. poz. 166).
 • Materiały informacyjne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Robert Barański

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel