Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2018

31 stycznia2018

 • Przekazanie wyników w przypadku pomiarów ciągłych substancji lub energii wprowadzonej do środowiska do właściwego organu ochrony środowiska oraz WIOŚ
 • Roczna aktualizacja informacji z inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami (właściciele) przedkładają informację wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Osoba prawna (przedsiębiorca) – marszałkowi województwa
 • Wykaz z informacjami zawierający zaktualizowane dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, według stanu na 31 grudnia 2017 r. Do komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz do WIOŚ
 • Wpłata opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. (II półrocze). Na rachunek bankowy gminy, na której terenie jest prowadzona działalność, oraz na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • Wpłata opłaty za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. z tytułu: 1) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, 2) podziemnego składowania odpadów. Na rachunek bankowy gminy, na której terenie jest prowadzona działalność, oraz na konto NFOŚiGW
 • Roczne sprawozdanie o zebranych odpadach komunalnych za rok 2017. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, zgodnie z art. 9na – ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. 2016, poz. 250) oraz rozporządzenie ministra środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach kom
 • Półroczne sprawozdanie za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. W sprawozdaniu trzeba podać informacje o: 1) masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odpady
 • Kwartalne sprawozdanie za okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. Wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta na wzorach zawartych w rozporządzeniu ministra środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

luty 2018

28 lutego2018

 • Roczne sprawozdanie za 2017 rok dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy). Sprawozdanie składamy w formie formularzy elektronicznych w trybie bezpośredniego połączenia z bazą danych prowadzoną przez Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa.
 • Roczne sprawozdanie za 2017 rok z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych. prawozdanie składamy w zakresie: • przewozu drogowego – wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, • przewozu koleją towarów niebezpiecznych – prezesowi Urzędu
 • Roczny raport do KOBiZE. Raport wprowadzamy do Krajowej bazy przez stronę internetową Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami www.krajowabaza.kobize.pl za pośrednictwem elektronicznego konta, dla każdego zakładu odrębnie.
 • Wpłata opłaty rocznej za wprowadzenie baterii lub akumulatorów. Opłatę wnosimy na konto GIOŚ w wysokości zgodnej z wytycznymi rozporządzenia ministra środowiska z 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. z 2009 r. nr 149, poz. 1209), zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987).
 • Opłata roczna z tytułu wpisu do rejestru wprowadzających sprzęt elektryczny. Opłatę wnosimy na konto GIOŚ zgodnie ze stawkami według rozporządzenia ministra środowiska z 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. z 2008 r. nr 236, poz. 1649).
 • Wydanie zaświadczenia o zużytym sprzęcie elektrycznym za 2017 rok. rowadzący zakład przetwarzania sporządza trzy formularze zaświadczenia o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: 1) dla wprowadzającego sprzęt, z którym zawarł umowę dotyczącą przetwarzania odpadów, 2) dla właściwego miejscowo marszałka województwa, 3) dla prowadzącego zakład przetwarzania.
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu jest obowiązany do sporządzenia trzech egzemplarzy zaświadczenia.
 • Sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Biblioteka Specjalisty ds. Ochrony środowiska

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel