Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2017

26 stycznia2017

 • qwe

lipiec 2017

30 lipca2017

 • Przekazanie wyników okresowych pomiarów

  Przekazanie wyników okresowych pomiarów oraz innych danych dotyczących emisji substancji lub energii wprowadzonej do środowiska oraz poboru wody wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. 

 • Przekazanie wyników z ciągłych pomiarów

  Przekazanie wyników z ciągłych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzonej do środowiska za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. 

31 lipca2017

 • Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

  Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155).

 • Sprawozdanie (OŚ-SEE-2)

  Sprawozdanie (OŚ-SEE-2) za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu zgodnie. 

 • Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

  Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 • Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

  Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. o:

  1) masie przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju tego sprzętu,

  2) rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów. 

 • Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

  Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących z ZSEE. 

 • Wpłata opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę

  Wpłata opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. 

 • Wpłata opłaty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

  Wpłata opłaty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. z tytułu: 

  1) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji 

  2)podziemnego składowania odpadów.

 • Półroczne sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r

  Półroczne sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. W sprawozdaniu trzeba podać informacje o:

  1) masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem  instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

  2) masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

  a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,

  b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;

  3) liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;

  4) właścicielach nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

 • Kwartalne sprawozdanie za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

  Kwartalne sprawozdanie za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. W sprawozdaniu trzeba podać informacje o:

  1) ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;

  2) sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

  3) liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,   oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. 

wrzesień 2017

16 września2017

 • Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

22 września2017

 • Światowy Dzień bez Samochodu

październik 2017

10 października2017

 • Światowy Dzień Drzewa

14 października2017

 • Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych

25 października2017

 • Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

listopad 2017

06 listopada2017

 • Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych

25 listopada2017

 • Dzień bez futra
 • Dzień bez futra

30 listopada2017

 • Przekazanie Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 70% określonych ustawą wpływów z tytułu opłaty produktowej za poprzedni rok kalendarzowy

grudzień 2017

20 grudnia2017

 • Dzień ryby

22 grudnia2017

 • Pierwszy dzień zimy

styczeń 2018

31 stycznia2018

 • Przekazanie wyników w przypadku pomiarów ciągłych substancji lub energii wprowadzonej do środowiska do właściwego organu ochrony środowiska oraz WIOŚ
 • Roczna aktualizacja informacji z inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami (właściciele) przedkładają informację wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Osoba prawna (przedsiębiorca) – marszałkowi województwa
 • Wykaz z informacjami zawierający zaktualizowane dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, według stanu na 31 grudnia 2017 r. Do komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz do WIOŚ
 • Wpłata opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. (II półrocze). Na rachunek bankowy gminy, na której terenie jest prowadzona działalność, oraz na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • Wpłata opłaty za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. z tytułu: 1) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, 2) podziemnego składowania odpadów. Na rachunek bankowy gminy, na której terenie jest prowadzona działalność, oraz na konto NFOŚiGW
 • Roczne sprawozdanie o zebranych odpadach komunalnych za rok 2017. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, zgodnie z art. 9na – ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. 2016, poz. 250) oraz rozporządzenie ministra środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach kom
 • Półroczne sprawozdanie za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. W sprawozdaniu trzeba podać informacje o: 1) masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odpady
 • Kwartalne sprawozdanie za okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. Wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta na wzorach zawartych w rozporządzeniu ministra środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

luty 2018

28 lutego2018

 • Roczne sprawozdanie za 2017 rok dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy). Sprawozdanie składamy w formie formularzy elektronicznych w trybie bezpośredniego połączenia z bazą danych prowadzoną przez Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa.
 • Roczne sprawozdanie za 2017 rok z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych. prawozdanie składamy w zakresie: • przewozu drogowego – wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, • przewozu koleją towarów niebezpiecznych – prezesowi Urzędu
 • Roczny raport do KOBiZE. Raport wprowadzamy do Krajowej bazy przez stronę internetową Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami www.krajowabaza.kobize.pl za pośrednictwem elektronicznego konta, dla każdego zakładu odrębnie.
 • Wpłata opłaty rocznej za wprowadzenie baterii lub akumulatorów. Opłatę wnosimy na konto GIOŚ w wysokości zgodnej z wytycznymi rozporządzenia ministra środowiska z 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. z 2009 r. nr 149, poz. 1209), zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987).
 • Opłata roczna z tytułu wpisu do rejestru wprowadzających sprzęt elektryczny. Opłatę wnosimy na konto GIOŚ zgodnie ze stawkami według rozporządzenia ministra środowiska z 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. z 2008 r. nr 236, poz. 1649).
 • Wydanie zaświadczenia o zużytym sprzęcie elektrycznym za 2017 rok. rowadzący zakład przetwarzania sporządza trzy formularze zaświadczenia o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: 1) dla wprowadzającego sprzęt, z którym zawarł umowę dotyczącą przetwarzania odpadów, 2) dla właściwego miejscowo marszałka województwa, 3) dla prowadzącego zakład przetwarzania.
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu jest obowiązany do sporządzenia trzech egzemplarzy zaświadczenia.
 • Sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Biblioteka Specjalisty ds. Ochrony środowiska

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel