Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Zbiornik do magazynowania i przeładunku paliwa – czy należy zgłosić do urzędu

Dodano: 14 września 2017
Fotolia_71377390_Subscription_Monthly_M

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 3 pkt 6) instalacja to m.in. stacjonarne urządzenie techniczne, którym właśnie jest zbiornik do magazynowania i przeładunku oleju napędowego. Natomiast eksploatacja instalacji to użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności. Zatem użytkując zbiornik mamy do czynienia z eksploatacją instalacji.

Przypadki, w których pozwolenie nie jest wymagane, określa rozporządzenie ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r. nr 130, poz. 881). Zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia, instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych są wymienione w punkcie 16 i nie wymagają w związku z tym pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Zgłoszenie

Natomiast w przypadku gdy instalacja została wymieniona jako niewymagająca pozwolenia należy rozważyć, czy spełnia wymaganie zgłoszenia. Przypadki, w których eksploatacja instalacji nie wymaga zgłoszenia zostały wymienione w rozporządzeniu ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. nr 130, poz. 880). Paragraf 2 pkt 4 rozporządzenia określa rodzaje instalacji, wartości progowe oraz warunki, dla których zgłoszenie instalacji nie jest wymagane.

Instalacja do przeładunku i magazynowania paliwa

W przypadku instalacji do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych można rozważyć punkt 11 rozporządzenia. Zgodnie z wymienionych punktem zgłoszenie nie będzie wymagane w przypadku gdy instalacja stanowi instalację inną niż wymieniona w punktach 1–10, nie stosuje się w jej przypadku przepisów w sprawie standardów emisyjnych oraz spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1) gazy lub pyły są wprowadzane w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,

2) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

Emisja ze zbiornika

Zbiornik magazynowy służy do przechowywania paliw płynnych, które są źródłem emisji węglowodorów alifatycznych i aromatycznych. Substancje te są objęte poziomami dopuszczalnymi, w związku z czym warunek drugi nie zostanie spełniony.

Układ odpowietrzania

Odnośnie warunku pierwszego, zbiornik magazynowy musi być wyposażony w układ odpowietrzania. Układ odpowietrzania zbiornika stanowi środek techniczny służący do odprowadzania par produktów naftowych powstających głównie podczas napełniania zbiornika. Powstająca w ten sposób emisja jest emisją zorganizowaną. A zatem nie zostanie spełniony warunek pierwszy. Natomiast emisje powstające przy operacjach dystrybucji paliwa należą do emisji niezorganizowanych.

W związku z powyższym, eksploatację instalacji do magazynowania paliw płynnych należy zgłosić do właściwego organu ochrony środowiska.

Podstawa prawna: · Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). · Rozporządzenie ministra środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. poz. 87). · Rozporządzenie ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r. nr 130, poz. 881). · Rozporządzenie ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. nr 130, poz. 880).
Wiesława Sroczyńska specjalista ds. projektów środowiskowych, pracuje w firmie konsultingowej

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel