Regulamin korzystania z Serwisu Specjalisty ds. Ochrony Środowiska (serwisochronysrodowiska.pl)

Dodano:

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz wobec Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicje:

Administrator

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256, REGON: 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264; e-mail: cok@wip.pl; nr tel.: 22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Abonament

opłata ustalona w Cenniku ponoszona przez Użytkownika w zamian za możliwość korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.

Cennik

udostępniana w Serwisie informacja o opłatach należnych Administratorowi za świadczone na rzecz Użytkownika odpłatne Usługi.

Dni robocze

dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

E-letter

biuletyn elektroniczny stanowiący Usługę bezpłatną świadczoną na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.

Hasło

ciąg znaków ustalonych i przekazanych Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędny do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.

Kodeks cywilny

ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Login

indywidualna nazwa nadana i przekazana Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędna do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.

Materiały

wszelkie zbiory informacji, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu.

Okres rozliczeniowy

okres korzystania z Usług, za który pobierany jest Abonament i wystawiana jest przez Administratora faktura VAT.

Regulamin

niniejszy Regulamin określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Administratora oraz procedury reklamacyjnej.

Rejestracja

czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usług świadczonych odpłatnie.

Serwis

Serwis internetowy pod nazwą „Serwis Ochrony Środowiska” o tematyce ochrony środowiska adresowanej do wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami udostępniany przez Administratora za pomocą sieci Internet na Stronie Internetowej Serwisu, za pośrednictwem którego Administrator świadczy Usługi.

Strona internetowa serwisu

strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis, dostępna pod adresem: SerwisOchronySrodowiska.pl oraz wszystkimi rozszerzeniami tego adresu.

Umowa

umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem.

Usługi

aplikacje i narzędzia udostępniane drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zablokowanie dostępu do usług

stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).

5. Wszelkie zawarte w Serwisie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ewentualne, zamieszczone w ramach materiałów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania.

Rozdział II

Korzystanie z Serwisu

6. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z materiałami lub skorzystania z nich przez Użytkownika.

7. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

8. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to oprogramowanie w celu korzystania z plików pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, przeglądarka internetowa zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0, przy czym za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

9. Użytkownik korzystając z Serwisu, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę materiałów ani w mechanizm działania Serwisu.

10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub materiałów albo korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, materiałów lub w związku z nimi.

11. Administrator potwierdza, że niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych komputerów osobistych oraz zaleca unikanie zapisywania hasła w przeglądarce internetowej.

12. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy itp., bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia loginu i hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu. Korzystanie z Usług nie może zastępować obowiązków nałożonych na Użytkownika bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy przewidują one określoną formę i sposób działania Użytkownika. Usługi polegają wyłącznie na zapewnieniu stosownych funkcjonalności oraz narzędzi wspomagających Użytkowników w celu skorzystania z Usług.

Rozdział III

Umowa

13. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług:

1) nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Użytkownika,

2) odpłatnych następuje w wyniku skutecznie zakupu publikacji przez Użytkownika.

14. Do zawarcia z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych dochodzi w przypadku faktycznego skorzystania przez Użytkownika z takich Usług, a w przypadku e-lettera – z chwilą skutecznego dokonania przez Użytkownika subskrypcji (zamówienia) e-lettera.

15. Umowa o świadczenie Usług płatnych zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że oferta stanowi inaczej. W przypadku gdy zgodnie z ofertą Umowa o świadczenie określonych Usług płatnych jest zawarta na wskazany czas określony, okres obowiązywania takiej Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny taki sam okres, o ile Użytkownik nie wyrazi na piśmie przeciwnego oświadczenia woli najpóźniej ostatniego dnia przed upływem terminu obowiązywania Umowy. Przy czym warunki Umowy, na jakich będzie ona kontynuowana w wyniku automatycznego przedłużenia okresu jej obowiązywania, nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w ramach pierwotnej Umowy, a w szczególności nie może się to wiązać dla Użytkownika będącego Konsumentem z jakimikolwiek ponoszonymi przez niego zwiększonymi kosztami. Niezależnie od tego Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy po automatycznym przedłużeniu okresu jej obowiązywania na ogólnych zasadach określonych w Rozdziale XIII Regulaminu.

16. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty rejestracji. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie do Administratora, na adres: cok@wip.pl, stosownego oświadczenia, którego wzór znajduje się tutaj (kliknij aby pobrać: http://regulamin.wip.pl/odstapienie/formularz_odstapienia.docx), wraz z otrzymaną fakturą VAT.

Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 16 zdanie pierwsze, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:

1) o świadczenie Usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy,

2) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy określonego w ust 16.

Rozdział IV

Rejestracja

17. W celu uzyskania dostępu do Usług świadczonych odpłatnie konieczne jest dokonanie Rejestracji oraz opłacenie Abonamentu.

18. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego, będącego zarazem formularzem zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie. Jest on udostępniony przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu, w podstronie „Zamów”. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać drogą elektroniczną do Administratora poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu rejestracyjnym.

19. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz rejestracyjny jest przesyłany do Administratora i zapisywany w bazie danych Serwisu.

20. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób skuteczny formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

 1. zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem Usług świadczonych odpłatnie oraz warunkami ich świadczenia przez Administratora,
 2. zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania,
 3. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie, niezbędne do otrzymania loginu, hasła i związanego z tym dostępu do Usług świadczonych odpłatnie,
 4. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
 5. upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz dla celów statystycznych.

21. Użytkownik będący Przedsiębiorcą podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:

 1. imię i nazwisko Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, firma (nazwa),
 2. dane o wpisie do właściwego rejestru bądź ewidencji,
 3. NIP,
 4. imię, nazwisko, adres e-mail osoby zamawiającej Usługi, uprawnionej do działania w tym zakresie w imieniu Użytkownika,
 5. adres (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu),
 6. numer telefonu kontaktowego.

22. Użytkownik będący Konsumentem podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania),
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu kontaktowego.

23. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik będący osobą fizyczną może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, że:

 1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta,
 2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania,
 3. udostępnienie Administratorowi przez Użytkownika będącego osobą fizyczną jego danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

24. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.

25. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem, na adres poczty elektronicznej tego Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez ww. Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.

26. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora.

27. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Administratora do odmowy potwierdzenia rejestracji i przyjęcia zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie lub, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości ww. danych po rozpoczęciu świadczenia Usług, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

28. Po zakończeniu procesu rejestracji, w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym login i hasło do konta Użytkownika w Serwisie, w celu zabezpieczenia dostępu Użytkownika do Usług świadczonych odpłatnie.

29. Potwierdzenie przyjęcia przez Wydawnictwo złożonego przez Użytkownika zamówienia na Usługi płatne i przesłanie Użytkownikowi loginu i hasła na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

30. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług świadczonych odpłatnie po wpisaniu otrzymanego od Administratora loginu i hasła w oknie logowania umieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu.

31. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego loginu ani hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie loginu i/lub hasła przez Użytkownika jakiejkolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.

32. Administratorowi przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych przy użyciu przyznanego Użytkownikowi loginu i hasła, poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

33. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim loginu ani hasła oraz do dołożenia wszelkich starań w celu spełnienia tego wymogu. W przypadku powzięcia przez Administratora podejrzenia, że Użytkownik udostępnił login lub hasło osobie trzeciej Administrator może rozwiązać Umowę po wezwaniu Użytkownika do przedstawienia wyjaśnień i niewykonaniu tego wezwania przez Użytkownika w terminie 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia.

34. Administrator ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem materiałów, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika. W przypadku zastosowania przez Administratora powyższych zabezpieczeń Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

Rozdział V

Usługi

 

35. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

36. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.

37. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu całości lub części materiałów. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.

39. Usługi świadczone bezpłatnie:

 1. możliwość subskrypcji e-lettera przez Użytkownika,
 2. dostęp do: kalendarza, przydatnych adresów, przydatnych linków, pomocy, komunikatów, aktualności, konferencji i szkoleń, interaktywnej mapy Serwisu oraz innych materiałów określonych przez Administratora.

40. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.

Rozdział VI

 

Zasady świadczenia Usługi bezpłatnej e-letter

41. W ramach Usługi e-letter Administrator wysyła zamówiony przez Użytkownika e-letter na adres e-mail podany przez Użytkownika.

42. Usługa subskrypcji e-lettera jest Usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.

43. E-letter jest przesyłany do Użytkowników, którzy dokonali jego subskrypcji, raz w tygodniu.

44. Możliwość korzystania przez Użytkowników z Usługi e-letter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

45. Każdy e-letter lub inna przesyłka pochodząca od Wydawnictwa adresowana do Użytkownika zawiera:

 1. informację o nadawcy,
 2. wypełnione pole „temat“, określające treść przesyłki,
 3. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci e-lettera lub zmianie jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

Rozdział VII

Odpowiedzialność

46. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:

1) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora,

2) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora).

47. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.

48. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

49. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmioty zajmujące się świadczeniem usług pocztowych, przewozowych, kurierskich itp.). Administrator ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania bądź zaniechania osób, z których pomocą wykonuje Usługi, jak również osób, którym powierza wykonanie Usług.

50. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania hasła przez Użytkownika. Odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie jego loginu i/lub hasła przez osoby trzecie nastąpiły z przyczyn zawinionych przez Administratora lub z przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność.

51. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

52. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, w tym materiałów, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu formularzy.

53. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnumemergens) przez Użytkownika.

54. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie

55. Administrator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisie informacji najbardziej aktualnych i pełnych, niemniej jednak nie świadczy żadnych usług prawnych i nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie lub ich wykorzystania. Użytkownik korzysta z materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność.

56. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

57. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, jak też towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

58. Na Usługi Administrator nie udziela gwarancji oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

Rozdział VIII

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

59. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, że materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.

60. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Serwisu materiałów, o których mowa w ust. 59, będących przyczyną naruszenia.

Rozdział IX

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

61. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług, podanych przez Użytkownika w ramach rejestracji, jest Administrator (dalej także: Administrator Danych). Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, a także w przypadkach gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora jako Administratora Danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych, zgodnie z ust 70. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

62. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie Usług oraz umów zawartych za jego pośrednictwem, a także dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Administratora lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

63. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Polityka prywatności

64. Administrator, jako podmiot świadczący Usługi, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. Zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.

65. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników.

66. Dane, o których mowa powyżej, chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie, jest usytuowany w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (SecureSocketLayer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną – stosującą protokół SSL – wysyłany jest do Użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu – może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości (pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i Użytkowników). Certyfikaty wydają firmy badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW.

67. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności należy kierować do Administratora drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek,

e-mail: cok@wip.pl

nr tel.: 22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00).

Gromadzenie danych osobowych Użytkowników uzyskanych w wyniku rejestracji lub złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym

68. Dane przekazane przez Użytkownika w ramach rejestracji, z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, chronione są w szerokim zakresie, z przyjętą w takich przypadkach starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

69. W formularzu rejestracyjnym należy podać zgodne ze stanem rzeczywistym dane Użytkownika określone w ww. formularzu jako niezbędne dla dokonania rejestracji. Administrator umożliwia zmianę adresu e-mail, hasła, danych teleadresowych w każdym momencie. Dokonywana przez Użytkownika rejestracja przebiega z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Administrator wyraźnie informuje Użytkowników o Administratorze Danych i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o znanych Administratorowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych, a także o dobrowolności podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje – o jego podstawie prawnej.

70. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, oprócz prawa dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, przysługuje także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek,

e-mail: cok@wip.pl

nr tel.: 22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00).

71. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, jako Administratora Danych, może dotyczyć również przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub w postaci SMS na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego, a także używania przez Administratora.

72. Dane osobowe są przekazywane Administratorowi przez Użytkowników, co do zasady, dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych w procesie m.in. rejestracji czy wypełniania właściwego Formularza, niezbędnego dla skorzystania z danej Usługi w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, uniemożliwia rejestrację lub realizację Usług i w konsekwencji korzystanie z Usług oraz może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji.

73. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Administratora zgłaszany jest przez Administratora Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

74. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Użytkownika z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Użytkownika. Może odmówić jednak usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

75. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Administratora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników i Administrator zajmujący się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania zapewnia stosowany przez Administratora 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.

76. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika, wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

„Cookies”

77. Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies“ ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z Usług. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików „cookies” w celach:

1) zapamiętania informacji o Użytkowniku,

2) umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowywania Usługi i treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników,

3) statystycznych.

78. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu, w tym z Usług.

Dodatkowe informacje

79. Administrator zbiera dane dotyczące korzystania z Serwisu i Usług, w tym w trakcie trwania połączeń internetowych zbiera informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „loginów dostępowych”, jakim jest w przypadku korzystania z Serwisu podawany przez Użytkownika w procesie logowania do konta adres poczty elektronicznej. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych z administrowaniem serwerami serwisów Administratora, a także w celach statystycznych. Administrator informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązany do udzielania informacji o ww. danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

80. Administrator umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.

81. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Serwisu za pośrednictwem przeglądarki czy aplikacji, serwery Administratora automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.

82. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

Rozdział X

Rezygnacja z Usług, zablokowanie dostępu do Usług oraz rozwiązanie Umowy

83. Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług Serwisu w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń materiałów lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Usług. Administrator może zawiadomić Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Usług Serwisu, z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika.

84. Użytkownik lub Administrator może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług płatnych, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jego nieważności i doręczenia drugiej Stronie.

85. Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług płatnych w formie określonej w ust. 84 i przesłać je do Administratora w postaci korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Administratora, przy czym Administrator wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury rejestracji.

86. Rezygnacja z korzystania z Usług świadczonych odpłatnie nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług bezpłatnych, w postaci otrzymywania e-lettera. Może on być nadal przesyłany do Użytkownika.

87. W celu rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych Użytkownik powinien poinformować Administratora w formie wiadomości e-mail, faksem, telefonicznie lub w formie korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie, w zakładce „Kontakt”.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

88. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.

89. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

90. Skorzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego dokonanie skutecznej rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.

91. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności zmianą w sposobach dokonywania płatności.

92. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Administratora na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej 14 dni.

93. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

94. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia.

95. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.

96. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna, w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym, jak to możliwe, zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

97. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji.

98. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach Konsumenta.

99. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

100. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.

101. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów – sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

 

Biblioteka Specjalisty ds. Ochrony środowiska

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel