Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1742)

Dz.U.16..1742
rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
(Dz.U. z dnia 21 października 2016 r.)

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu.
§ 2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367 i 1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542 i 1165).
§ 3.
Odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, w sposób uniemożliwiający ich kontakt.
§ 4.
Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie.
§ 5.
1.
Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.
2.
Transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.
§ 6.
1.
Transportowane odpady, w szczególności w pojemnikach lub workach, układa się lub umocowuje w środkach transportu w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do odpadów transportowanych luzem lub w cysternach.
§ 7.
W przypadku zmiany rodzaju transportowanych odpadów, przed transportem odpadów należy upewnić się, że środki transportu nie zawierają pozostałości po poprzednim transporcie odpadów, chyba że pozostałości po poprzednim transporcie odpadów nie wpłyną na właściwości transportowanych odpadów w sposób powodujący zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi.
§ 8.
1.
Odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.
2.
Dokumentem, o którym mowa w ust. 1, jest:
1)
karta przekazania odpadów, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2)
faktura sprzedaży odpadów;
3)
podstawowa charakterystyka odpadów, o której mowa w art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
4)
dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, o którym mowa w załączniku IB lub załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.);
5)
inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.
§ 9.
1.
Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oznacza się tablicą:
1)
koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
2)
na której umieszcza się napis "ODPADY" naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.
2.
Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymiarach określonych w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się zmniejszenie:
1)
wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości;
2)
wysokości napisu "ODPADY" do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.
3.
Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.
4.
Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.
5.
Wzór oznakowania środków transportu odpadów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 10.
1.
W przypadku środków transportu, o których mowa w § 9 ust. 1, przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, zamiast oznakowania wskazanego w § 9 dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą:
1)
koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
2)
na której umieszcza się wielką literę "A" koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.
2.
Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.
3.
Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.
4.
Wzór oznakowania środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 11.
Przepisów § 8-10 nie stosuje się w przypadku gdy:
1)
nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2)
środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.
Załącznik 1 WZÓR: Oznakowania środków transportu odpadów
Załącznik 2 WZÓR: Oznakowania środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów
Słowa kluczowe:
odpadyodpady - recykling

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel